Underlag för begränsning av klimatpåverkan

SMHIs forskare beräknar hur klimatet kan komma att förändras i framtiden. Beräkningarna utgår från olika antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser. Kunskapen används som underlag för att begränsa samhällets klimatpåverkan.

I FN:s Agenda 2030, mål 13, och i Parisavtalet har samhället satt som mål att begränsa den globala uppvärmningen. I Parisavtalet är målet att hålla den under två grader, eller allra helst under 1,5 grad. Hur samhället kommer att lyckas med det beror bland annat på samhällsutvecklingen och hur mycket växthusgaser som släpps ut i atmosfären. 

Bilar och lastbilar i rusningstrafik på motorväg
Idag hör transporter och trafik till de största utsläppskällorna i Sverige. För att simulera hur klimatet kan komma att förändras använder vi olika antaganden om hur samhället utvecklas och hur mycket växthusgaser som släpps ut till atmosfären.

Klimatforskning visar olika utveckling

Vi utvecklar klimatmodeller och beräknar hur klimatet förändras globalt och regionalt. Till våra beräkningar använder vi olika antaganden om hur samhället utvecklas och hur mycket växthusgaser som släpps ut till atmosfären för att kunna belysa vilka effekter olika utveckling för med sig.

Vi undviker att värdera något scenario som mer eller mindre sannolikt när vi gör beräkningarna. De olika scenarierna gör att beslutsfattare får ett brett underlag att förhålla sig till, till exempel när de ska fatta beslut om klimatpolitik eller om åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

I internationella samarbeten lägger vi ihop resultaten med andra forskargruppers för att kunna säga något om hur säkra vi är på den framtida utvecklingen. Samarbetena ger oss också bra underlag för att fortsätta utveckla våra modeller.

Läs mer om Klimatmodellering – att beräkna ett förändrat klimat

De nya scenarierna – SSP

Det senaste ramverket för att beskriva framtida samhällsutveckling kallas SSP, Shared Socioeconomic Pathways. Jämfört med tidigare scenarier (RCP, Representative Concentration Pathways) så ger det en ökad möjlighet att beskriva klimatet utifrån olika samhällsutvecklingar som är kopplade till mängd växthusgasutsläpp, från låga scenarier som motsvarar överenskommelserna i Parisavtalet (SSP1-1.9) till höga scenarier (SSP5-8.5) med en stor klimatförändring.  

Vi gör nu uppdaterade beräkningar av hur klimatet förändras. Beräkningarna utgör ett grundmaterial som utgår från SSP:erna. Vi beräknar också överskridande scenarier (overshoot-scenarier) som speglar vad som händer om samhället inte kan begränsa utsläppen av växthusgaser till år 2040, utan först senare. Dessa beräkningar undersöker klimatsystemets förmåga och tidsramar för att återhämta sig från en period med högre utsläpp av växthusgaser.

Läs mer om RCP-scenarier och SSP-scenarier i Kunskapsbanken.