Klimatindikator - geostrofisk vind

Direkta vindmätningar har gjorts på stationer sedan 1800-talet. Under 1950-talet blev anemometrar vanliga på flygplatser och kuststationer. Först 1996 fanns ett nät med 130 automatstationer med likadana vindutrustningar. Anemometrarna, har således förändrats tekniskt över tiden och omgivande förändringar av vegetation och byggnation har mycket stor inverkan på vindhastigheten. Detta innebär att det inte finns några långa homogena tidsserier av uppmätt vindhastighet. Istället för direkta vindmätningar bygger klimatindikatorn därför på geostrofisk vind, en idealiserad genomsnittlig vindhastighet som beräknats utifrån lufttrycksobservationer.

geostrofisk vind - se och ladda ner

Hur har vinden i Sverige varierat?
Har det skett några förändringar?
Finns det någon trend?

Geostrofisk vind har beräknats för nio trianglar över Sverige (se figur intill). Klicka på länken nedan för att se diagram och data över den geostrofiska vinden i Sverige för de olika trianglarna varje år sedan 1901 eller 1940.
 

Geostrofisk vind - se och ladda ner

Svårt bedöma vindklimat utifrån vindmätningar

Längre tillbaka uppskattades vindstyrkan av observatören genom att ge akt på vindens verkningar i omgivningen. Uppskattningarna säger en hel del om vindklimatet men innehåller naturligtvis ett moment av subjektivitet som gör jämförelser över tiden osäkra.

Även om det framförallt vid kuststationer har gjorts direkta vindmätningar sedan 1800-talet så har det länge varit tekniskt svårt att mäta vindhastighet med god kvalité. Det var först under 1950-talet som mätningarna blev tillräckligt bra för att kunna jämföras över tid.

Förutom tekniska svårigheter att genomföra mätningar så finns det andra orsaker till att äldre vindobservationer inte alltid är homogena över tiden. Exempelvis har mätarna av praktiska skäl placerats på icke standardiserad höjd (10 meter) och vinden har ofta påverkats tydligt av närliggande hus, kullar och vegetation som dessutom förändrats. Mätinstrumenten har flyttats eller bytts ut. Allt detta gör att vindmätningar sällan är jämförbara över tiden.

Geostrofisk vind utifrån observerade lufttryck

Ett sätt att ändå få en uppfattning om hur vinden kan ha varierat över en längre period är att utgå från lufttrycksobservationer. Det är ju bland annat skillnader i lufttryck som ger upphov till vind och dessa mätningar har varit mycket stabila under lång tid.

Geostrofisk vind är en slags idealiserad genomsnittlig vindhastighet mellan observationspunkterna. Lufttrycksmätningar finns för minst tre gånger per dygn sedan 1879 och därmed har vi en dataserie med geostrofiska vindar för perioden 1879 och framåt.

Data för åren 1879-1938 har ej genomgått samma kvalitetskontroll som data efter 1938 och kan därför innehålla felaktigheter. Data före 1901 har valts att inte visas eftersom kvalitén då är tveksam.