Klimatindikatorer - klimatets utveckling i Sverige

SMHI har övervakat väder och vatten under mer än 100 år. Denna guldgruva av observationer visar tydligt att klimatet förändras redan idag. Med klimatindikatorerna kan ni följa hur till exempel medeltemperatur, havsnivå och antal dagar med snötäcke varierat över tid samt om det går att urskilja en trend i utvecklingen.

Vad är en klimatindikator?

En klimatindikator presenterar en parameter som följs under lång tid. Det kan vara medeltemperatur, vegetationsperiodens längd, solinstrålning, antal dagar med snötäcke, vinterns största snödjup, vårflod, havsis, havsvattenstånd, geostrofisk vind, nederbörd och extrem nederbörd.

Många av våra klimatindikatorer presenteras som avvikelser från referensnormalperioden 1961-1990. Detta är inte den senaste normalperioden men när det gäller långsiktiga klimatstudier finns internationella rekommendationer att fortsatt använda 1961-1990 som referens.

Hur används de?

Klimatindikatorerna kan bland annat användas som utbildningsmaterial kring hur klimatet förändras eller för att förklara fenomen kopplade till klimatförändringar. De kan också användas för att på ett enkelt sätt göra komplexa fenomen tydliga och i vissa fall kan de fungera som en varningssignal. Indikatorerna kan även användas i ett större sammanhang, till exempel vid jämförelser med andra länders indikatorer eller andra klimatanalyser. Jämförelser kan också göras med resultaten från modeller som beskriver klimatsystemet.

Tydlig utveckling

Statistiken visar tydligt att klimatet förändras. På sidorna om respektive klimatindikator redovisar vi statistiken och kommenterar resultatet. Vi berättar också hur klimatindikatorn definieras och hur den har beräknats.

Visste du till exempel att det är en tydlig trend att vårfloden startar allt tidigare på året, men att det är svårare att se en entydig utveckling av när vinterns största snödjup inträffar?

Röda staplar och blå staplar.
Klimatindikatorn temperatur. Förstora Bild

Hur tas de fram?

Det är viktigt att indikatorerna som används är homogena, det vill säga likformiga och jämförbara, över tid och helst även i rummet. Det innebär att observationerna helst ska vara insamlade från samma plats genom hela tidsserien. När det gäller indikatorer för klimatet ställs stora krav på tillgång till långa serier eftersom förändringarna ofta sker relativt långsamt och den naturliga variationen kan vara stor. Uppgifterna i SMHIs klimatindikatorer kommer från ett stort antal meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska stationer runt om i landet.