Flöden

I ett framtida klimat förväntas flöden i Sveriges vattendrag förändras jämfört med dagens förhållanden. Förändringarna orsakas primärt av ett förändrat nederbördsmönster men även av temperaturförändringar som påverkar snösmältning och avdunstning. Flödena kan både öka och minska beroende på geografisk lokalisering i landet, årstid och klimatscenario.

För att svara på hur exempelvis ekologin i vattendraget eller vattennära bebyggelse och infrastruktur kan påverkas av flödesförändringarna levererar SMHI olika typer av flödesunderlag. Exempel på flödesunderlag är klimatanpassade tillrinningsserier, klimatanpassade dimensioneringsunderlag för extremvattenföring samt dimensionerande flöden för dammanläggningar.

Dina behov styr

Dina behov styr vilka tillrinningsserier, återkomsttider, tidsperioder och klimatscenarion som analyseras samt hur resultaten redovisas.

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just din organisation i klimatanpassningsarbetet.

Tillrinningsserier

Viktigt för verksamhetsutövare av vattenkraftsel är att förstå flödesmönster och tillrinningsserier i vattendraget. Tillrinningen påverkar elproduktionen som med framtida klimat väntas förändras av större nederbördsmängder över Skandinavien. Den förändrade tillrinningen kan resultera i ett förändrat regleringsmönster för att upprätthålla elproduktionen alternativt ett förändrat elproduktionsmönster.

För ett kraftnätsföretag som kombinerar leverans av el från vatten-, vind- och kärnkraftverk kan en förändrad tillrinning i vattendrag även innebära ett förändrat elbehov från övriga elleveranser. För att analysera hur elproduktionen, regleringsmönster eller elbehovet kan komma att förändras i ett framtida klimat tar SMHI fram underlag för hur tillrinningen väntas förändras i framtiden.

Som exempel kan veckovärden för tillrinning samt förändringen i normalårstillrinningen beräknas. För att visualisera osäkerheter i tillrinning med ett framtida klimat kan resultatet levereras som percentiler (25 %, medel och 75 %) för respektive RCP-scenario.

Dimensioneringsunderlag

För att underlätta planerings- och projekteringsarbetet vid byggande i och i anslutning till vattendrag är det viktigt att analysera flödesförhållanden både bakåt och framåt i tiden. SMHI har möjlighet att tillhandahålla dimensioneringsunderlag för extremvattenföringar som 100- och 200-års återkomsttid. Underlaget används bland annat för dimensionering av broar och vägtrummor, vid tillståndsprövningar samt som input till hydrauliska beräkningar av vattenstånd vid översvämningskarteringar.

Klimatanpassade dimensionerande flöden

Genom att använda flera regionala klimatscenarier tillsammans med hydrologiska modellberäkningar kan SMHI ta fram olika hydrologiska scenarier för olika tidsperioder. Frekvensanalys av dessa scenarier ger en bild av hur osäkerheten som tillförs av klimatförändringar påverkar resultatet av det.

Flödesdimensionering av dammar

Modellberäknade dimensionerande flöden, även benämnda som beräknat högsta flöde (BHF) respektive flödesdimensioneringsklass I, används för anläggningar där ett dammbrott skulle få mycket allvarliga konsekvenser. Flödena används också vid fysisk planering där ny samhällsviktig bebyggelse ska planeras på sådan nivå att denna inte riskerar att ta skada vid ett beräknat högsta flöde i vattendraget (Boverket, 2020).

För dammar i flödesdimensioneringsklass II, där ett dammbrott skulle kunna medföra betydande skador, används statistiska metoder. För denna flödesklass kan känslighet för klimatförändringar analyseras med hjälp av klimatscenarier. Båda metoderna används även för att ta fram flödesunderlag för bedömning av översvämningsrisker.

Referenser

SMHI, 2019. klimatanpassning.se/hur-klimatet-forandras/klimateffekter/floden-1.21316

Boverket, 2020. www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/stod-till-lansstyrelsen-vid-riskbedomning/utgangspunkter/