Våg- och strömförhållanden

SMHIs konsulter har god kännedom om de processer som påverkar våg- och strömförhållanden i kustnära vatten, på öppet hav och i hamnar. SMHI arbetar med en mängd olika frågeställningar som rör vågor och strömmar och hjälper till med allt från rådgivning och konsultation till fördjupade expertutredningar av lokala förhållanden, exempelvis för infrastrukturprojekt, hamnar eller områden med strandnära byggnation.

SMHI kan hjälpa till med rådgivning, konsultation eller fördjupade expertutredningar. Lösningen anpassas utifrån frågeställningen för att på ett effektivt sätt uppfylla behovet. Ofta används en kombination av statistisk analys, mätningar och/eller datormodelleringar för att lösa komplexa frågeställningar.

Kontakta oss för mer information kring våra tjänster på området. 

Förändringar av våg- och strömförhållanden till följd av byggnation

Som underlag vid ny- eller ombyggnation i eller nära vatten kan SMHI utföra analyser av våg- och strömförhållanden i området. En vanlig frågeställning är hur planerade byggnationer i vattnet kan påverka den lokala vattencirkulationen och närmiljön.

Utvärdera utformning av vågbrytare

Som underlag till byggnation av vågbrytare erbjuder SMHI modellering av vågklimatet i aktuellt område. Fördelen med modellering är att exempelvis olika varianter av utformning kan utvärderas redan på planeringsstadiet.

Hamn
Exempel på hur vågklimatet kan se ut i en hamn, baserat på en tidsupplöst vågmodellering. Vågorna rullar in från vänster. Röd och blå färg indikerar höga vågtoppar/djupa vågdalar.

Kombinationen av vågor och höga vattenstånd vid kustnära bebyggelse

Höga vattenstånd i kombination med höga vågor kan skapa stora problem. Klimateffekter kan på sikt medföra högre havsnivåer som i sin tur kan medföra ökad risk för erosion och översvämning. SMHI kan genomföra beräkningar av höga vågor i kombination med höga vattenstånd, både i dagens och framtidens klimat. Vi erbjuder beräkningar som inkluderar faktorer så som våguppstuvning och våguppsköljning.

vågor bilder
Bilden till vänster visar exempel på modellerad våguppstuvning längs en kuststräcka. Vågorna rullar in från vänster. Röd färg indikerar hög våguppstuvning. Bilden till höger visar exempel på modellerad våghöjd längs en kuststräcka med skärgård. Vågorna rullar in från vänster. Röd färg indikerar höga vågor. Förstora Bild

Riktade mätinsatser

SMHI kan utföra riktade mätinsatser av exempelvis vågor och strömmar samt analys av inhämtade data. Underlaget kan exempelvis ingå i en Miljökonsekvensbeskrivning, fungera som underlag vid etablering av havsbaserad vindkraftspark eller användas till kontroll av modell.