Simulering av våghöjder längs Sveriges kust

Transportstyrelsen utreder möjligheten att klassa vissa vattenområden längs Sveriges kust som inre vattenvägar enligt EUs regelverk. Klassningen beror bland annat på våghöjden i området. SMHI har därför, på uppdrag av Transportstyrelsen, modellerat våghöjder för utpekade vattenområden längs Sveriges kust.

Förutsättningar finns för att transportera mer gods med sjöfart i Sverige. En ökad andel gods med sjöfart kan avlasta både väg och järnväg. Sedan ett antal år tillbaka har EU gemensamma regler för inlandssjöfart, det vill säga trafik på kanaler, floder och insjöar, så kallade inre vattenvägar. Fartyg som byggs och utrustas för inlandsjöfart tillåts bara trafikera vattenom-råden som har definierats som inre vattenvägar.

Våg- och strömförhållanden
Foto Foto: Arendt Engström, SMHI.

De inre vattenvägarna är indelade i fyra zoner. Zonindelningen baseras på ett statistiskt värde av våghöjden. För att kunna bestämma vilka vattenområden som kan klassificeras som inre vattenvägar, samt vilken zon det ska tillhöra, behövs underlag av vågklimatet som före-kommer i vattenområdet.

Med hjälp av vågmodellen SWAN har vågklimatet för perioden 2006-2014 simulerats/återskapats för de utpekade kuststräckorna.  Utifrån det simulerade vågklimatet beräknas därefter det statistiska värdet av våghöjden som ligger till grund för zonindelningen. För att kontrollera att modellen åter-skapar verkligheten på ett tillförlitligt sätt har simulerad våghöjd jämförts med uppmätt våghöjd vid ett antal platser.