Mer och mer öppna data

SMHIs databaser är en samhällelig resurs som ska tillgängliggöras i så stor omfattning som möjligt. SMHI har ett pågående utvecklingsarbete för att data ska vara öppna senast januari 2014. Då kommer ett utbud av data inom SMHIs discipliner vara nedladdningsbara via webben, utan kostnad och för fri användning. Lanseringen av nya nedladdningstjänster kommer att ske stegvis och fortsätta under de kommande åren.

SMHIs datapolicy anger riktlinjerna för hur myndigheten tillhandahåller meteorologisk, klimatologisk, hydrologisk och oceanografisk basinformation till bland annat myndigheter, internationella organisationer, forskning, utbildning och kommersiella aktörer.

SMHIs basinformation är i nu gällande policy fritt tillgänglig utan avgifter för all icke-kommersiell användning, för forskning och utbildning och för myndighetsverksamhet.

Nya villkor med öppna data 2014

SMHI har i flera år arbetat för att öka tillgängligheten, och kommer från och med januari 2014 göra data kostnadsfria även för kommersiella ändamål. En användare kan dock behöva betala en leveransavgift beroende på hur informationen levereras. Nedladdning via webbplatsen kommer vara helt kostnadsfri.

SMHIs data blir 2014 fria för användning oavsett syfte och fria för vidaredistribution och publicering. De nya villkoren kommer att tillämpas redan under 2013 för de nedladdningstjänster som successivt tas fram. Smhi.se kommer att erbjuda nedladdning av ett utbud av data inom SMHIs discipliner, både arkivdata och realtidsdata. Utvecklingen av nya nedladdningstjänster kommer att ske stegvis.

Nu gällande datapolicy för SMHI

(fastställd 2007-03-02)

1. Avgränsning

1.1 SMHIs verksamhet kan delas upp i tre delar utifrån ett finansieringsperspektiv, anslagsfinansierad verksamhet inklusive bidrag till infrastrukturen, uppdragsverksamhet och affärsverksamhet. Denna datapolicy omfattar distribution av data och produkter från SMHIs anslagsfinansierade verksamhet vare sig dessa distribueras från denna verksamhet eller via SMHIs uppdragsverksamhet.

1.2 Denna datapolicy omfattar inte information som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).

2. Definitioner

För förståelse av och syftet med denna datapolicy skall,

2.1 med data avses alla lägesbestämda meteorologiska, hydrologiska eller oceanografiska observationer samt tillhörande metadatainformation som förvaras hos SMHI och som:

(a) mäts av SMHI eller av någon som för SMHIs räkning utför mätning, och

(b) finansierats med statsanslag eller genom bidrag från andra statliga
myndigheter till den meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska
infrastrukturen, eller

(c) erhållits genom det utbyte av information som stipuleras i WMOs
resolutioner nr. 40 (CG-XII) och 25 (CG-XIII) eller IOCs resolution XXII-6.

Begreppet data skall inte innefatta sådan information som mottagits av SMHI enbart som ett led i en teknisk bearbetning;

2.2 med produkter avses all lägesbestämd information, med tillhörande metadatainformation, som utgör transformation eller bearbetning av data i form av bilder, kartor, text eller datafiler och som bearbetats inom SMHIs MHO-infrastruktur och som har framställts speciellt för SMHIs operationella verksamhetsbehov för att möta SMHIs anslagsfinansierade myndighetsuppgift;

2.3 med realtidsinformation avses information som finns i SMHIs realtidsdatabaser;

2.4 med klimatdata avser data och produkter enligt 2.1 och 2.2, ovan, som genomgått nödvändiga kvalitetskontroller och som avser förhållanden som är äldre än 24 timmar;

2.5 med infrastruktur avses sådan verksamhet hos SMHI som finansierats med statsanslag eller genom bidrag från andra statliga myndigheter;

2.6 med slutanvändare avses användare som använder data och produkter utan att vidareförmedla dessa;

2.7 med mediaföretag/Broadcaster avses juridisk enhet som i kommersiellt syfte vidareförmedlar förädlad information via media till allmänhet och företag;

2.8 med Service Provider avses juridisk enhet som i kommersiellt syfte förädlar och vidareförmedlar information till företag och slutanvändare;

2.9 med forsknings- eller utbildningsinstitution avses institution som är verksam med forskning eller utbildning;

2.10 med myndighet avses en statlig myndighet i den del den verkar inom ramen för sin icke-kommersiella myndighetsuppgift;

2.11 med myndighetsverksamhet avses när en statlig myndighet verkar inom ramen för sin icke-kommersiella myndighetsuppgift;

2.12 med kommersiell verksamhet avses verksamhet som yrkesmässigt utförs mot betalning och är ägnad att generera rörlig intäkt oavsett om detta sker i enskild form, företagsform eller myndighetsform.

3. Tillhandahållande av information

3.1 SMHI skall tillhandahålla data och produkter med den upplösning i tid och rum som vid var tid används operativt inom SMHIs infrastruktur och som används för att fullgöra SMHIs myndighetsuppgift.

4. Tillgänglighet

4.1 SMHI skall tillhandahålla information i elektronisk form genast eller så snart det är möjligt.

4.2 SMHI skall tillhandahålla realtidsinformation för myndighetsverksamhet, kommersiell verksamhet och forskning/utbildning där så påfordras. Klimatdata kan tillhandahållas för alla typer av verksamhet.

5. Avgifter

5.1 Den avgift som tas ut av mottagaren för data och produkter skall vara sammansatt av en del som utgör en avgift för informationen och en del som utgör en avgift för distributionen. Den samlade avgiften för leverans och vidareutnyttjande får inte överskrida kostnaden för insamling, framställning, reproduktion och spridning av informationen, inklusive en rimlig avkastning på investeringar.

5.2 Avgiften för informationen kan vara olika för kommersiellt och icke-kommersiellt vidareutnyttjande av informationen. Avgiften för vidareutnyttjande av information skall vara icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande.

5.3 Avgiften för informationen skall sättas till noll om leveransen avser vidareutnyttjande för icke-kommersiellt ändamål inklusive myndighetsverksamhet, forskning och utbildning.

6. Användarkategorier samt inskränkningar i användningen

6.1 För varje leverans av information skall något av nedanstående användarkategori anges:

  • Slutanvändare
  • Service Provider
  • Mediaföretag/Broadcaster
  • Forsknings- eller utbildningsinstitution
  • Myndighet

Om leveransen innefattar tillåtelse till vidaredistribution eller vidareförmedling av informationen skall detta särskilt anges.

6.2 Alla gällande villkor för vidareutnyttjande av information skall vara icke diskriminerande för jämförbara kategorier av användare.

6.3 All information skall tillhandahållas utan exklusivitet.