Bakgrund till SMHIs datapolicy

SMHI har såsom representant för Sverige i World Meteorological Organization åtagit sig att följa WMOs Datapolicy med riktlinjer för utbyte av meteorologiska, hydrologiska och därtill relaterade data och produkter, såsom detta uttryckts i WMOs Resolution 40 (CG-XII), och Resolution 25 (CG-XIII).

Dessa resolutioner stipulerar ett fritt utbyte av information som är nödvändig för de nationella hydrometeorologiska institutens officiella åtaganden samt fri tillgång till data och produkter som är nödvändiga för forskning och undervisning.

International Oceanographic Committee (IOC) etablerar i Resolution XXII-6 en datapolicy för utbyte av oceanografiska data baserad på regelbundet, fritt och obegränsat utbyte av oceanografiska data för olika syften inklusive förutsägelse av väder och klimat, operationell prognosering av den marina miljön, bevarande av liv, begränsning av människans påverkan på miljön i haven och vid kusterna såväl som för den vetenskapliga utvecklingen som gör det ovanstående möjligt.

SMHI har såsom representant för Sverige i European Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF) samt European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) åtagit sig att följa respektive organisations datapolicy.

SMHI har som medlem i ECOMET (The Economic Interest Grouping of the
National Meteorological Services of the European Economic Area) åtagit sig att följa de regler som satts upp inom organisationen avseende distribution av data, produkter och värdeförädlade tjänster. Dessa regler har utformats efter förhandlingar med EU-kommissionen som också har uttalat i Comfort Letter, daterat 28 november 1999, att ECOMET:s regelverk inte strider mot EU:s konkurrensregler.

Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, daterad 25 juni 1998, (Århuskonventionen), samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation och upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (Miljödatadirektivet) har implementerats i svensk lagstiftning.

Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) som skall uppmuntra medlemsstaterna att tillgängliggöra mer information från den offentliga sektorn för vidareutnyttjande anses implementerat i svensk lagstiftning.

INSPIRE-direktivet som innebär etablerandet av en infrastruktur för lägesbestämda data inom den europeiska gemenskapen har beslutats av EU och trädde i kraft 2007.

SMHI bekräftar att definitionerna av miljödata och produkter som anges I både Århus-konventionen och Miljödatadirektivet, definitionen av information från den offentliga sektorn enligt PSI-direktivet samt definitionen av spatial information enligt INSPIRE-direktivet inkluderar all den information som omfattas av denna datapolicy.

Trenden för öppna data i samhället har blivit allt starkare de senaste åren. Regeringens digitala agenda presenterades 2011 och EU-direktiv såsom Inspire och PSI skyndar på utvecklingen. Ett intensivt utvecklingsarbete har pågått i flera år på SMHI för att kunna erbjuda mer och mer öppna data. Senast januari 2014 kommer nya nedladdningstjänster och nya licensvillkor finnas för alla SMHIs discipliner.