SMHIs datapolicy

SMHIs databaser är en samhällelig resurs som ska tillgängliggöras i så stor omfattning som möjligt i digital form. SMHI har under en längre tid arbetat för att alla de data som SMHI använder i sin verksamhet ska vara öppna och fritt tillgängliga. Det innebär att ett utbud av data inom SMHIs discipliner är nedladdningsbara via webben, utan kostnad och för fri användning. Lanseringen av nya nedladdningstjänster kommer att fortsätta att ske stegvis under de kommande åren.

SMHIs datapolicy anger riktlinjerna för hur myndigheten tillhandahåller meteorologisk, klimatologisk, hydrologisk och oceanografisk basinformation till bland annat myndigheter, internationella organisationer, forskning, utbildning och kommersiella aktörer.

SMHIs basinformation är i nu gällande policy fritt tillgänglig utan avgifter för all användning, inklusive forskning och utbildning och för myndighetsverksamhet.

En användare kan dock behöva betala en leveransavgift beroende på hur informationen levereras. Exempelvis kan det röra data som inte ännu kan nås via SMHIs nedladdningstjänster som därför måste tas fram och levereras på annat sätt. Nedladdning via SMHIs webbplats, smhi.se, kommer dock alltid att vara helt kostnadsfri.

Nu gällande datapolicy för SMHI

 

1 Avgränsning

1.1 SMHIs verksamhet delas upp i tre delar utifrån ett finansieringsperspektiv, anslagsfinansierad verksamhet inklusive bidrag till infrastrukturen, uppdragsverksamhet och affärsverksamhet. Denna datapolicy omfattar distribution av data och produkter från SMHIs anslagsfinansierade verksamhet.

1.2 Denna datapolicy omfattar inte information som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

2 Definitioner

2.1 Relaterade dokument: Datapolicy för SMHI, version 3 Diarienummer 2006/1706/21

2.2 Med data avses alla lägesbestämda meteorologiska, hydrologiska eller oceanografiska observationer samt tillhörande metadatainformation som förvaras hos SMHI och som:

  • mäts av SMHI eller av någon som för SMHIs räkning utför mätning, och

  • finansierats med statsanslag eller genom bidrag från andra statliga myndigheter till den meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska infrastrukturen, eller

  • erhållits genom det utbyte av information som stipuleras i WMO:s resolutioner nr. 40 (CG-XII) och 25 (CG-XIII) eller IOC:s resolution XXII-6.

Begreppet data ska inte innefatta sådan information som mottagits av SMHI enbart som ett led i en teknisk bearbetning.

2.3 med produkter avses all lägesbestämd information, med tillhörande metadata-information, som utgör transformation eller bearbetning av data i form av bilder, kartor, text eller datafiler och som bearbetats inom SMHIs meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska infrastruktur och som har framställts speciellt för SMHIs operationella verksamhetsbehov för att fullgöra SMHIs anslagsfinansierade myndighetsuppgift;

2.4 med realtidsinformation avses information inklusive data och produkter enligt 2.1 och 2.2, ovan, som avser förhållanden som är inte äldre än 24 timmar;

2.5 med historiska data avses data och produkter enligt 2.1 och 2.2, ovan, som genomgått nödvändiga kvalitetskontroller och som avser förhållanden som är äldre än 24 timmar;

2.6 med infrastruktur avses sådan verksamhet hos SMHI som finansierats med statsanslag eller genom statlig resurssamordning och som innefattar observationer, prognosmodeller, verktyg för bearbetning och distribution av information, forskning och utveckling samt internationellt samarbete.

 

3 Villkor för användande av informationen

3.1 SMHI ska tillhandahålla information i form av data och produkter med den högsta upplösningen i tid och rum som vid var tid används operativt inom SMHls infrastruktur och som används för att fullgöra SMHls myndighetsuppgift.

3.2 Informationen tillhandahålls för vidareutnyttjande i enlighet med Creative Commons standardlicens som innebär att inga garantier ges för informationens användbarhet, informationen får användas utan begränsningar och användaren ska referera till SMHI som källa om så är möjligt.

All information ska tillhandahållas utan exklusivitet.

 

4 Tillgänglighet

4.1 SMHI ska tillhandahålla information i maskinläsbar form genast eller så snart det är möjligt.

4.2 SMHI ska tillhandahålla realtidsinformation och historiska data för alla typer av verksamhet.

 

5 Avgifter

5.1 Den avgift som tas ut av mottagaren för data och produkter ska inte överskrida SMHls kostnader för att reproducera och tillhandahålla informationen.

Nedladdning av information från SMHIs hemsida kan ske utan avgift.

5.2 Kopior på allmänna handlingar som lämnas ut på papper i enlighet med 2 kap.16 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) debiteras avgift enligt 15 och 16 §§ avgiftsförordningen (1992: 191).

5.3 För utlämnande av handling i elektronisk form, som innebär avsteg från stadgande i 2 kap.16 § tryckfrihetsförordningen att myndigheten inte är skyldig att lämna ut kopia på allmän handling i annan form än avskrift, ska följande avgifter gälla.

För handlingar som finns lagrade elektroniskt och kan skickas med e-post debiteras för:

  • de första 9 handlingarna/filerna 0 kronor,
  • den tionde handlingen/filen 50 kronor och
  • varje handling/fil därutöver 2 kronor per styck.

För material som måste skannas debiteras för:

  • de första 9 sidorna 0 kronor,
  • den tionde sidan 50 kronor och
  • varje sida därutöver 2 kronor per styck.

För statliga myndigheter utgår inga avgifter.