Forskning om ett förändrat klimat

På SMHI finns en av Sveriges största forskargrupper som fokuserar på forskning om ett förändrat klimat och hur det påverkar naturmiljö och samhälle. SMHIs forskare utvecklar modeller, beräknar förändringar och skapar vetenskapligt underbyggd kunskap om hur klimatet förändras och vilka effekter det för med sig. 

SMHI forskar för att öka kunskapen om hur klimatet förändras. Med avancerade klimatmodeller beräknar våra forskare hur klimatet förändras utifrån antaganden om samhällets utveckling och utsläpp av växthusgaser. Modellerna över klimatsystemet utvecklar vi i samarbete med internationella forskargrupper. Våra resultat används direkt av beslutsfattare, andra samhällsaktörer och av andra forskare i Sverige och internationellt.

Torkad jord med sprickor
SMHIs forskare utvecklar kunskap och förståelse för hur klimatet förändras när halten växthusgaser i atmosfären ökar. Det leder till förändringar som påverkar både naturmiljö och samhälle, till exempel nederbördsmönster som förändras vilket leder till både ökad torka och fler översvämningar.

Vi forskar också om hur ett förändrat klimat påverkar samhälle och naturmiljö genom detaljerade effektstudier inom olika områden. Det kan vara hur ett förändrat klimat påverkar vattenflöden, havsmiljön eller värmemiljön i städer. 

Data och ökad kunskap

Vi publicerar våra resultat i i internationella, vetenskapligt granskade tidskrifter. De finns med som grund för FN:s klimatpanel IPCC:s stora klimatrapporter som utvärderar kunskapsläget kring det förändrade klimatet. Vi gör också data från våra beräkningar öppet tillgängliga via en datanod i nätverket ESGF, via andra webbtjänster och vi bidrar med underlag till de klimattjänster som finns på SMHI.se och inom EU:s Copernicusprogram för jordobservationer.