Spridning och transport i vatten

Vid olika typer av utsläpp till vatten eller vid åtgärder som orsakar grumling är det viktigt att minimera risken för påverkan på naturmiljön, människors hälsa och ekonomiska värden. SMHI hjälper dig att ta fram tillförlitliga och användbara underlag till exempelvis miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan för vattenverksamhet.

Vid både planerade och oplanerade utsläpp är det värdefullt att ha kunskap om hur ett utsläpp sprids och späds. SMHI beräknar utspädning och vidare spridning från exempelvis spill vid muddring, utsläpp av renat processvatten alternativt uppvärmt kylvatten eller oavsiktliga punktutsläpp såsom vid tankbilsolycka. Beräkningarna görs med hjälp av avancerade eller enklare beräkningsmodeller beroende på uppdragets syfte

Kontakta oss för mer information med vad vi kan hjälpa till med

Placering av utsläpp

Vi erbjuder utredningar om hur utloppsledningar kan placeras och utformas för att utsläppen ska spridas och spädas på ett fördelaktigt sätt i vattnet.

Sofia bild spridning i vatten
Bilden visar koncentrationen av spill från muddring i tre olika områden

Miljöpåverkan

Vi hjälper dig att ta fram ett robust underlag till din tillståndsansökan eller miljökonsekvensbeskrivning, genom att kombinera modellberäkningar med mätdata och gedigen erfarenhet. Dessa utredningar kan exempelvis beskriva vilka områden som riskerar att påverkas av renat processvatten, uppvärmt kylvatten eller på vilket sätt och med vilka halter spill från muddring sprids, späds och deponerar.