Spridningsmodellering Södra cell Mönsterås

I samband med tillståndsansökan hos Mark och Miljödomstolen om fortsatt verksamhet vid pappersmassabruket Södra Cell i Mönsterås har SMHI på uppdrag av Södra Cell AB genomfört en utredning med en tredimensionell hydrodynamisk modell. Utredningen syftar till att visa spridning och utspädning av renat processvatten i Kalmarsund.

Renat processvatten från Södra Cell Mönsterås leds ut i Kalmarsund i en tub som avslutas med en diffusoranordning. Påverkan från processvattnet har studerats med två olika modellsystem för att påvisa effekter under spridningens två faser, den första primära fasen (CORMIX) och därefter den sekundära fasen (Delft3D). Som underlag för modelleringen analyserades vind-, ström-, salt- och temperaturförhållanden i det aktuella området. När en hydrodynamisk modell sätts upp för ett område är det av stor vikt att en kontroll av dess funktion görs mot mätningar i området.

I projektet ingick därför en kontroll av de modellerade strömningsmönstren mot strömmätningar i Kalmarsund. Därefter simulerades spridning och utspädning av processvattnet under ett antal olika omgivningsförhållanden med avseende på strömmar, vind och skiktning i den omgivande vattenmassan.