Rapporter från IPCC

Här finns länkar till IPCC:s utgivna rapporter samt länkar till sidor som handlar om arbetet  inom ramen för IPCCs sjätte arbetsprogram (Sixth Assessment Report, AR6, 2018-2022).

AR6 Specialrapport om 1,5 graders uppvärmning

Under två års tid har hundratals experter från hela världen arbetat fram IPCC:s specialrapport som handlar om effekter av global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriell nivå.

AR6 Metodrapport om inventering av växthusgaser

I maj 2019 tog FN:s klimatpanel IPCC ställning till en uppdaterad metodrapport ”2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, vilket innebär en revidering av 2006 års riktlinjer för nationella inventeringar av växthusgaser. 

AR6 Specialrapport om Klimatförändringar och marken

Denna specialrapport handlar om människor, mark och klimat i en allt varmare värld och tar upp olika alternativ för klimatanpassningar och utsläppsminskningar. Den fokuserar på växthusgasflöden i markbundna ekosystem, markanvändning och hållbar markanvändning i förhållande till klimatanpassning, …

AR6 Specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

Alla människor på jorden är direkt eller indirekt beroende av havet och kryosfären. Havet täcker 71 procent av jordens yta och innehåller cirka 97 procent av allt vatten på jorden. Kryosfären är den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö. Cirka 10 procent av jordens landområde …

Klimat i förändring 2021 - Den naturvetenskapliga grunden

Rapporten är Arbetsgrupps 1 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) och är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier.

AR6 Delrapport 2 - Effekter, anpassning och sårbarhet

Rapporten är Arbetsgrupps 2 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) och behandlar effekterna av klimatförändringar på mänskliga och naturliga system inklusive sårbarheter, samt vilken kapacitet dessa har att anpassa sig till klimatförändringarna. Rapporten kommer också att visa på …

AR6 Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna

Rapporten är Arbetsgrupps 3 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6).

AR6 Syntesrapport

Syntesrapporten är en sammanställning av de rapporter som ingår i the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2022.

AR5 Syntesrapport

Den 2 november 2014 presenterades Syntesrapporten. Rapporten är en sammanställning av de tre delrapporterna.

AR5 Delrapport 1 - Den naturvetenskapliga grunden

Den 26 september 2013 presenterades den första delrapporten från IPCC AR5.

Den behandlar den naturvetenskapliga grunden och beskriver hur den globala uppvärmningen fortsätter. Rapporten visar också att klimatförändringen till största delen kan knytas till människans aktiviteter.

1 är nuvarande resultatsidan Gå till resultatsida 2