Forskning om värme och luftkvalitet i stadsmiljö

Städer är speciellt sårbar för värmeböljor eftersom tätbebyggda miljöer lätt värms upp och bevarar värmen. Det är viktigt att framtida bebyggelse planeras utifrån förväntat högre temperaturer. Likväl är det viktigt med en god luftkvalitet i städerna för att undvika negativa hälsoeffekter. SMHIs forskning bidrar med kunskapsunderlag för att förbättra stadsmiljöer.

SMHI forskar för öka kunskapen om hur värme upplevs i stadsmiljö. Med mycket högupplösta simuleringar kan forskarna identifiera så kallade värmeöar i städer, miljöer där värmen blir en extra stor påfrestning för invånarna i staden.

Illustration som visar den urbana värmeöeffekten
Lufttemperaturen är högre i tätt bebyggda områden i staden och lägre där bebyggelsen är glesare och i naturområden som parker och vid vatten.

Genom att planera stadsmiljöerna med inslag av grön och blå infrastruktur, grönska, parker och vatten, kan stadsmiljön förbättras så att de negativa effekterna av värmeböljor minskar. Vi skapar ny kunskap om värme och luftmiljö vilken kan användas i stadsplanering och för att anpassa staden till ett förändrat klimat. 

Forskningsresultat om värme och luftmiljö i städer

God luftkvalitet viktigt för hälsan

I städer finns en stor variation av halterna av luftföroreningar. Trafik och vedeldning är två källor till luftföroreningar. Vi arbetar tillsammans med forskare inom hälsosektorn för att ta fram luftexponeringsdata för såväl epidemiologiska bedömningar och hälsobedömningar.

Vi utvecklar också luftkvalitetsmodeller och gör modellberäkningar som används som komplement till mätningar för att visa om luftföroreningshalterna i en stad uppfyller svenska miljökvalitetsnormer och krav i EU-direktiv.

I bilaterala samarbeten arbetar vi tillsammans med forskare och experter i bland annat Sydamerika för att öka kunskapen om luftkvalitet och luftföroreningar i städer. 

Forskningsområde: Urbant klimat och luftkvalitet