Underlag till omprövning av vattenkraft

Med start år 2022 ska samtliga av Sveriges tillståndspliktiga vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel, omprövas till moderna miljövillkor enligt Miljöbalkens 11 kapitel 27§. SMHI har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med vattenkraftsindustrin och erbjuder utredningar som underlag för den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP). Vi kan hjälpa till både med utredningar till MKB och länsstyrelsernas samverkan.  

Syftet med de moderna miljövillkoren är att bland annat vattenförvaltningsbestämmelserna (MKN), bevarandemålen i Natura 2000 och kulturmiljöfrågor kan efterlevas samtidigt som nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. På SMHI har vi samarbetat med vattenkraftsaktörer sedan vattenkraften började byggas ut i Sverige. Vi har därför gedigen kunskap inom vattenkraftshydrologi, hydraulik- och vattenmiljöutredningar.

Kontakta oss vid behov av  stöd i samordning, klassificering av kraftigt modifierade vatten (KMV), ansökan om moderna miljötillstånd eller en samarbetspartner i framtagande av MKB.

Exempel på utredningar

Exempel på utredningar som genomförts är statusklassning av hydrologiska kvalitetsfaktorer som ”volymsavvikelse i vattendrag”, ”avvikelse i flödets förändringstakt” och ”konnektivitet” samt analys av hur åtgärdsförslag kan komma att påverka statusklassningen, tillrinningsserier och vattenbalans, utredning av referensförhållanden, samt vattenstånd och strömningsmönster för olika åtgärdsförslag och vid eventuell utrivning.

SMHI har även erfarenhet av att jobba med frågor som berör bottenfauna och fisk som är viktiga biologiska kvalitetsfaktorer i arbetet med Miljökvalitetsnorm (MKN) för vattenförekomsten.