SMHI bistår med underlag inför nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP)

Med start år 2022 och cirka 20 år framåt i tiden ska samtliga av Sveriges tillståndspliktiga vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel omprövas till moderna miljövillkor enligt Miljöbalkens 11 kapitel 27§. Länsstyrelsen i Örebro län är redan i gång med att sammanställa underlag inför den kommande omprövningen av vattenkraften i Gullspångsälven.

Som ett led i länsstyrelsens arbete har SMHI bland annat bistått med följande utredningar:

  • Statusklassning av de hydrologiska kvalitetsfaktorerna ”volymsavvikelse i vattendrag” samt ”avvikelse i flödets förändringstakt” i Gullspångsälven inklusive identifiering av orsak till dålig status samt förslag på åtgärder för att förbättra status.
  • Sätta upp en modell för hela Gullspångsälven för att analysera effekten av ökade mintappningar och förändrade regleringar uppströms sjön Skagern.
  • Beräkning av hur långt regleringsvolymen räcker för sjön Skagern om kraftverket körs som idag, men med en ökad minimitappning under olika tidpunkter på året.
  • Andra analyser inkluderar att beräkna hur tappningarna sett ut historiskt genom att studera varaktighetskurvor och beräkna vattenföringens årsdynamik.

– SMHI har gedigen kunskap inom vattenkraftshydrologi, hydraulik- och vattenmiljöutredningar och har samarbetat med vattenkraftsaktörer sedan vattenkraften började byggas ut. Vi ser fram emot att kunna bidra med vår expertis i strävan efter att nå ett hållbart nyttjande av svenskt vatten, säger Jonas German, gruppchef hydrologi.