Hydrologi

Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden - dess förekomst, fördelning, egenskaper och inte minst kretslopp. Den hydrologiska läran omfattar vattnets cirkulation mellan hav, atmosfär och landområden.

Vattnet avdunstar och transporteras med atmosfären, faller som nederbörd och rör sig genom mark, sjöar och vattendrag mot havet. Hydrologer intresserar sig också för vattnets fysiska och kemiska egenskaper och hur det påverkar och samverkar med växter, djur och människor.

För att kunna studera vattnet och dess kretslopp görs mängder av hydrologiska mätningar runt om i landet och världen. Intressanta parametrar är till exempel vattenstånd, vattenvärden, isutbredning och mängden grundvatten. Även de meteorologiska parametrarna såsom nederbörd och temperatur spelar stor roll.

Med hjälp av insamlade data kan man göra prognoser och varna för vissa hydrologiska händelser, såsom översvämningar och torka. Detta är till stor hjälp för de människor som är beroende av vattnet i sin livsföring men också för samhällsplanering och mer långsiktiga åtgärder. Hydrologisk forskning kan bland annat hjälpa oss att förstå klimatförändringar och förbättra vattenkvaliten.