Sveriges största vattendrag

Vattendragen kan storleksmässigt sorteras på olika sätt, exempelvis efter avrinningsområdets storlek, medelvattenflödets storlek eller vattendragets längd. Enligt alla dessa kriterier är Göta älv landets största vattendrag, när delarna uppströms Vänern räknas med.

Älvsborgsbron över Göta älv
Älvsborgsbron över Göta älv vid mynningen mot havet. Här rinner i medeltal en tredjedel av den totala mängden vatten från Göta Älvs avrinningsområde.

Sett över ett år rinner mest vatten ut i havet från Göta älv. Vattendraget delar dock upp sig i Nordre älv och Göta Älv, nära Kungälv innan Göteborg. Cirka två tredjedelar av vattnet rinner i Nordre älv men fördelningen varierar beroende på det totala flödet. Totalt är medelflödet ur Göta älvs båda grenar cirka 600 kubikmeter per sekund ut i havet.

De därefter högsta medelflödena finns i Luleälven och i Ångermanälven.

De högsta vattenflödena över en kortare tid förekommer i de oreglerade Norrlandsälvarna, där det finns en tydlig och hög vårflod. Det högsta medelvärdet av varje års högsta flöde har Torneälven. Där brusar det över 2000 kubikmeter per sekund vid mynningen en vanlig vårflod.

Det största vattenflödet som har uppmätts i Sverige är cirka 3700 kubikmeter per sekund i de nedre delarna av Torneälven under vårfloden 1968.

Största vattenflödena vid mynningen till havet
Vattendrag Medelflöde* Årsmax**
Göta älv 598 1041
Luleälven 546 1060
Ångermanälven 527 1330
Indalsälven 465 1050
Umeälven 458 1320
Torneälven 383 1990
Dalälven 353 828
Kalixälven 325 1530
Ljusnan 227 712

* Medelflödet är beräknat för perioden 1991-2020.

** Årsmax är medelvärdet av varje års högsta värde beräknat för perioden 1991-2020.

Område som vattendragen får vatten från

De största avrinningsområdena har Göta älv med drygt 50 000 kvadratkilometer och Torneälven med knappt 40 000 kvadratkilometer. Det är också dessa två vattendrag som har de största avrinningsområdena som sträcker sig utanför Sveriges gränser.

Av Göta älvs avrinningsområde ligger 15 procent i Norge och av Torneälvens avrinningsområde ligger 36 procent i Finland. Ångermanälven har det tredje största avrinningsområdet, drygt 30 000 kvadratkilometer.

Vattendrag med störst avrinningsområde
  Area (kvadratkilometer)
Göta älv 50 038
Torneälven 39 760
Ångermanälven 31 837
Dalälven 28 927
Umeälven 26 764
Indalsälven 26 701
Luleälven 25 244
Norrström 22 645
Ljusnan 19 810
Kalixälven 18 121

Källa: SVAR version 2016

Vattendragens längd

Göta älv är Sveriges längsta vattendrag och har en total längd av 746 kilometer. Dess källflöden finns i Rogenområdet i Härjedalen och den rinner sedan vidare genom Trysilelva i Norge och Klarälven till Vänern.

Sveriges näst längsta vattendrag, Dalälven, är 557 kilometer långt. Dalälven börjar i gränstrakterna mellan Dalarna och Norge och rinner sedan vidare till Österdalälven och Dalälven.

Torneälven är 544 kilometer lång och är därmed Sveriges tredje längsta vattendrag. Dess källa finns uppströms Torne träsk.

Längsta vattendrag från källan till havet
  Längd (kilometer)
Göta älv / Klarälven 746
Dalälven 557
Torneälven 545
Umeälven 477
Kalixälven 472
Luleälven 470
Vindelälven 467
Ångermanälven 460
Ljusnan 451
Indalsälven 431
Skellefteälven 423

Källa: Vattendragens längd har beräknats med data från Lantmäteriet som tagits fram i samarbete med SMHI.