Flödesdimensionering av dammar

SMHI utför hydrologiska modellberäkningar för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar, annan infrastruktur och samhällsplanering. Flödesberäkningarna görs både för dagens klimatförhållanden och för ett förväntat framtida klimat enligt riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar.

Bestämning av det dimensionerande flödet för dammanläggningar i flödesdimensioneringsklass II bygger på statistiska metoder. Baserat på historiska observationer i naturliga och reglerade vattendrag genomförs utvecklade statistiska analyser.

SMHI erbjuder:

  • Bestämning av dimensionerande flöden och vattenstånd
  • Analys av känsligheten för klimatförändringar med hjälp av klimatscenarier
  • Dimensioneringsberäkningar som uppfyller krav på dokumentation och kvalitetssäkring

Modellberäkningar och vädrets inverkan

Modellberäknade dimensionerande flöden (omväxlande används begreppen ”Beräknat högsta flöde”, BHF, och flödesdimensioneringsklass I flöde) används för anläggningar där ett dammbrott skulle få mycket allvarliga konsekvenser, det vill säga flödesdimensioneringsklass I. Det används också för fysisk planering där samhällsviktiga funktioner planeras så de inte ska ta skada vid ett beräknat högsta flöde. För dammar i flödesdimensioneringsklass II där ett dammbrott skulle kunna medföra betydande skador används statistiska metoder. Metoderna används även för att ta fram flödesunderlag för bedömning av översvämningsrisker.

Bestämning av flödesdimensioneringsklass I flödet bygger på modellberäkningar. Med hjälp av HBV-modellen beskrivs hur flöden och vattenstånd påverkas vid extrema nederbördsmängder under särskilt ogynnsamma förhållanden. I modellberäkningarna antas att kraftig och sen snösmältning sammanfaller med stora regnmängder på vattenmättad mark.