Exempel på klimatanpassning

För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns sammanfattande exempel på olika typer av klimatanpassningsarbete. Exemplen presenteras i en kortfattad version och i flera fall finns fördjupningar.

Utbildning för kyrkans fastigheter

Kulturmiljöer
Visby domkyrka inbäddad i grönska

Många kyrkobyggnader påverkas redan idag av klimatförändringen. För att minska sårbarheten har Svenska kyrkan satsat på en digital utbildning om klimatanpassning, som ett stöd för församlingarnas och pastoratens löpande verksamhet.

Publicerad:

Säkrad el för fotbollsarena

ÖversvämningÖversvämning
Ny byggnad för el

Halmstads elitfotbollsarena riskerar att svämmas över. Särskilt känsliga är arenans elrum och ställverk som försörjer anläggningen med ström. Lösningen blev att flytta hela ställverket till en ny byggnad på högre nivå, en bit utanför arenan.

Publicerad:

Handlingsplan för klimatanpassning

Skogsbruk
Person promenerar i skogen

En handlingsplan för klimatanpassning kan ge god vägledning för att rusta sin verksamhet för ett klimat i förändring. Det kan bland annat innebära att förebygga skador. Skogsstyrelsen är en organisation som tagit fram en handlingsplan med riktlinjer för hela skogssektorn.

Publicerad:

Ökad brandrisk – så stärks beredskapen

två brandbilar skogsbrand bakgrund

I ett varmare klimat ökar risken för bränder i skog och mark. I spåren av de senaste svåra bränderna är beredskapen förstärkt, bland annat med mer utrustning för släckning. Andra satsningar är bättre prognoser, breddad utbildning och samverkan mellan olika aktörer.

Publicerad:

Bolagets klimatanalys vägleder för investeringsbeslut

Husfasad med parkmiljö

Allt fler företag lyfter in klimatfrågor i sitt ordinarie arbete. En start kan vara att analysera hur klimatförändringen påverkar den egna verksamheten. För fastighetsbolaget Castellum ger klimatanalysen viktig vägledning, exempelvis inför beslut om olika typer av investeringar.

Publicerad:

Golfklubben byggde bevattningsdamm

Biologisk mångfaldTorka
halvfylld vattendamm

I takt med ett varmare klimat utmanas golfsporten kanske framför allt av ökade problem med torka. Den västgötska golfklubben Lundsbrunn satsade på att anlägga en ny bevattningsdamm, som även bidrar till vattenrening och biologisk mångfald.

Publicerad:

Visualisering viktigt verktyg för Uddevalla

Samhällsplanering
Framtidsvision där äldre man pekar på nybyggd kaj

Varför får vi översvämningar och vad kan göras? Med hjälp av visualiseringar blir problemställningar och möjliga lösningar tydliga. Det är en viktig hörnsten i dialogen och besluten för Uddevallas långsiktiga utveckling för att skapa en attraktiv stad.

Publicerad:

Informationskampanj förebygger vattenbrist på Gotland

Spara vatten!

Gotland är en av många platser i Sverige som redan haft återkommande problem med vattenbrist. Region Gotland har därför bland annat arbetat med informationskampanjer för att göra invånarna medvetna om vattenbristen och hur de kan hjälpa till.

Publicerad:

Så arbetade Bodens kommun in klimatanpassning i sin översiktsplan

Samhällsplanering
Bodens centrum

Kommunerna har en central roll i arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringarna. I Boden har kommunen integrerat klimatanpassning till att bli en naturlig del i översiktsplanen. Detta har gett klimatanpassningen inom kommunen större fokus, och samtidigt stöds det långsiktiga arbetet.

Publicerad:

Klimatanpassning av renskötseln – Ängeså sameby

DjurhållningKulturmiljöerNaturmiljö
Same på snöskoter stödutfodrar renar i solsken

För att få en bra bild av hur det varmare klimatet påverkar renskötseln och hur det kan hanteras startade Sametinget och länsstyrelserna inom renskötselområdet ett pilotprojekt. Fyra samebyar utförde klimat- och sårbarhetsanalyser och tog fram handlingsplaner, däribland Ängeså sameby.

Publicerad:
Områden
Områden