Så har Värnamo minskat risker för översvämning

I ett förändrat klimat blir det mer nederbörd och därmed också större översvämningsrisker. Klimatscenarier visar på att den genomsnittliga årliga nederbörden i Jönköpings län kan öka fram till nästa sekelskifte med omkring 15 procent. Värnamo har genom tiderna drabbats svårt av översvämningar. Under de senaste tjugo åren har därför kommunen gjort ett stort arbete för att minska riskerna, något som visat sig ge god effekt. Några av de viktigaste åtgärderna är dammar som fördröjer vattnet, olika typer av skyddsbarriärer och prognosverktyg.

EXEMPLET I KORTHET

  • Området kring Värnamo drabbas av översvämningar och kommunen har genomfört ett arbete för att minska riskerna för översvämningar idag och i framtiden.
  • Några av de viktigaste åtgärderna är vallar, pumpstationer, mobila barriärer och höjda vägpartier. Anlagda dammar fördröjer vattenflödet, reservkraftverk och översvämningssäkrad transformator ger kontinuitet i dricksvatten- och elförsörjning. Mätningar och prognosverktyg används för att kunna förutse och förbereda för översvämningar.

  • Åtgärderna har gett resultat och vid översvämningarna 2023 blev konsekvenserna lägre tack vare förberedande åtgärder. 

Området kring Värnamo är redan i dagens klimat mycket nederbördsrikt, bland annat har översvämningar förekommit sommaren 2004 samt i februari 2020 och januari 2023. Här faller normalt drygt 800 millimeter årligen, vilket exempelvis kan jämföras med drygt 500 millimeter i Kalmar.

Översvämning Lagan
Översvämning i Lagan i januari 2023. Foto Värnamo kommun

Översvämningarna uppstår i samband med höga vattennivåer och höga flöden i ån Lagan, beroende på kraftiga regn eller snösmältning. Värnamo är beläget vid Lagans utlopp i sjön Vidöstern just där Lagans fallhöjd minskar, vilket innebär att vattnet kan breda ut sig. En annan faktor är att det saknas stora sjöar eller naturliga utjämnande vattenmagasin uppströms, som annars skulle kunna dämpa kraftiga flöden.

 

Åtgärder genom tiderna

Åtgärder som har genomförts av kommunen genom åren för att minska konsekvenserna av dagens och framtida översvämningar har handlat om satsningar inom ett flertal områden, som infrastrukturprojekt och tekniska lösningar

Vallar och pumpstationer

Invallningar i den centrala Åbroparken fungerar som en barriär mot översvämningsvatten från Lagan och skyddar områden som är särskilt sårbara. För att säkerställa dricksvattenförsörjningen är vattenverket omgärdat av permanenta skyddsvallar och ett reservkraftverk är installerat. Ytterligare satsningar är flera pumpstationer för att hantera och avleda dagvatten under perioder med höga flöden. 

Dammar

Så kallade fördröjningsdammar är mycket viktiga inslag för att hantera översvämningsvatten och också minska belastningen på det kommunala dagvattensystemet. Dammarna som försenar vattenavrinningen, har anlagts både inne i centrala Värnamo och ute i ytterområden.  

Översvämningspaket och färdiga rutiner

Mobila barriärer är tillgängliga för att snabbt kunna sättas upp där det uppstår behov av att avleda vatten. Det finns också färdigpackade översvämningspaket med vagnar, containers, anordningar med pumpar med mera som enkelt kan styras ut. Färdiga arbetsrutiner ger ett effektivt arbete med skyddsåtgärder, till exempel för att spärra av och leda om vägar, gång- och cykelbanor som riskerar att översvämmas.

Mobila barriärer sätts ut
Mobila barriärer rullas ut vid idrottsvallen i Värnamo under översvämningen i januari 2023. Foto Värnamo kommun

Eldistribution

Portabla reservkraftverk kan vid behov sättas in i det fall dricksvattenförsörjningen hotas.  En annan insats har varit att vattensäkra en transformator för att kunna bevara kontinuiteten under översvämningshändelser i exempelvis eldistribution och kommunikation.

Backventiler

Backventiler på ledningsnätet har installerats som en åtgärd för att förhindra att dagvatten trycks upp i bostäder och byggnader under översvämningshändelser.

Mätningar och prognoser

En relativt enkel och kostnadseffektiv lösning är nivåmätare både i näraliggande Storån och i Lagan. Med hjälp av mätarna kan vattennivåerna följas online på datorn eller telefonen med ögonblicksvärden, vilket gör att ansvariga snabbt kan se hur läget förändras. Kommunen har även investerat i programvara som gör det möjligt att göra prognoser för att förutse hur högt vattnet ställer sig sju dagar framåt i tiden. På så sätt går det att vidta förebyggande åtgärder  och anpassa skyddsinsatserna.

Samverkan och kommunikation

Att ha god samverkan, färdiga rutiner och upprättat kontaktnät underlättar kommunikationen när väl en händelse är fullt pågående. Vikten av den enskildes ansvar för den egna egendomen har tydligt kommunicerats. Under en översvämningssituation svarar särskilt utsedda kommunikationscentraler för att informera media. Information på hemsidor är också en viktig uppgift.

I Jönköpings län finns ett etablerat forum, där aktörer samverkar vid oförutsedda händelser som kan leda till påfrestningar på samhället. Länsstyrelsen är sammankallande och i övrigt ingår länets kommuner inklusive räddningstjänsterna, regionen och flera myndigheter. 

Lyckat resultat

Åtgärderna för att minska konsekvenserna av översvämningar i Värnamo har visat sig ge resultat. Vid översvämningarna i januari 2023 var vattennivåerna högre jämfört med översvämningarna år 2020. Trots detta blev konsekvenserna lägre tack vare förberedande åtgärder.

Exempelvis meddelade inga abonnenter inom den allmänna vattenförsörjningen utslagen dricksvattenförsörjning till följd av översvämningarna 2023. Vägar inom det översvämmande området var öppna under pågående översvämning, dock med viss begränsad framkomlighet. Länsstyrelsen bedömde i en uppföljning av översvämningen 2023 att konsekvenserna på infrastruktur var mycket begränsade totalt sett.

Översvämning kring väg
Med en rad åtgärder blev konsekvenserna mindre under översvämningen i januari 2023 jämfört med översvämningen 2020. Exempelvis kunde större vägar hållas öppna. Foto Värnamo kommun

Finansiering

Tjugotalet fördröjningsdammar har anlagts med hjälp av LOVA-bidrag – lokala vattenvårdsprojekt – från länsstyrelsen. Tio miljoner kronor från MSB täckte kostnader för att bygga fasta skyddsvallar. I övrigt finansieras åtgärderna löpande med skattemedel, inom ramen för samhällsskydd, efter beslut i kommunfullmäktige. Insatserna bekostas även via VA-taxan.

Arbete framåt

Kommunen fortsätter arbetet med att vara ännu mer förberedda för framtiden. Några utvecklingsområden är utökad övervakning av vattennivåer och lokala modell- och larmsystem. Det är också betydelsefullt med en övergripande samhällsplanering som bygger in sätt att minska påfrestningar från klimatförändringen.

Erfarenheter

  • Tidigare översvämningar har ökat insikten om hur viktigt det är att förebygga framtida risker.
  • Tidigare översvämningar har gett en bred kunskap om vad som behövs och vad som fungerar.
  • Det krävs olika insatser inom en rad områden, exempelvis infrastruktur, teknik och samverkan.
  • Några av de viktigaste fysiska åtgärderna är dammar, barriärer och vallar.
  • Mätningar och prognosverktyg är avgörande för att kunna förutse och förbereda för översvämningar.
  • Det behövs färdiga rutiner för kommunikation inom kommunen, med media och med kommuninvånarna.
  • Samverkan med grannkommuner, länsstyrelsen och andra myndigheter är nödvändigt, både i förberedande syfte och i skarpt läge.

Relaterade sidor

Klimatscenarier nederbörd | SMHI

Hantera risker: Översvämning | klimatanpassning.se

Relaterade länkar

 Åtgärder översvämning | Värnamo kommun

Utredning översvämning | Länsstyrelsen i Jönköpings län

Relaterade exempel

Våtmark, översvämningsskydd och rekreation kombineras i Getinge