Så har Värnamo minskat risker för översvämning

Värnamo har genom tiderna drabbats svårt av översvämningar. Under de senaste tjugo åren har därför kommunen gjort ett stort arbete för att minska riskerna, något som visat sig ge god effekt. Några av de viktigaste åtgärderna är dammar som fördröjer vattnet, olika typer av skyddsbarriärer och prognosverktyg.

Området kring Värnamo är redan i dagens klimat mycket nederbördsrikt. I ett förändrat klimat blir det mer nederbörd och därmed också större översvämningsrisker. Värnamo har en lång historia med översvämningar, under de senaste hundra åren finns många tillfällen dokumenterade. I mer nylig tid har översvämningar förekommit sommaren 2004 samt i februari 2020 och i januari 2023.

Översvämningarna uppstår i samband med höga vattennivåer och höga flöden i ån Lagan, beroende på kraftiga regn eller snösmältning. Värnamo är beläget vid Lagans utlopp i sjön Vidöstern just där Lagans fallhöjd minskar, vilket innebär att vattnet kan breda ut sig. En annan faktor är att det saknas stora sjöar eller naturliga utjämnande vattenmagasin uppströms, som annars skulle kunna dämpa kraftiga flöden.

Avstängd gångväg
Värnamo har historiskt drabbats svårt av översvämningar. Foto Värnamo kommun

Åtgärder genom tiderna

Många åtgärder har genomförts av kommunen genom åren för att minska konsekvenserna av dagens och framtida översvämningar. Det har handlat om satsningar inom ett flertal områden, som infrastrukturprojekt, tekniska lösningar, utökade samarbeten och kommunikation.

Några av de viktigaste åtgärderna är vallar, pumpstationer, mobila barriärer och höjda vägpartier. Anlagda dammar fördröjer vattenflödet och skapar också mervärden som biologisk mångfald och områden för rekreation. Reservkraftverk och översvämningssäkrad transformator ger kontinuitet i dricksvatten- och elförsörjning.

System för att mäta vattennivåer och programvara för att ställa prognoser för flöden sju dagar framåt ger goda möjligheter att vara förberedd. Kommunen har också färdiga rutiner för samverkan med grannkommuner, länsstyrelsen, media och kommuninvånarna med flera.

Mobila barriärer sätts ut
Mobila barriärer rullas ut vid idrottsvallen i Värnamo under översvämningen i januari 2023. Foto Värnamo kommun

Lyckat resultat

Åtgärderna för att minska konsekvenserna av översvämningar i Värnamo har visat sig ge resultat. Vid översvämningarna i januari 2023 var vattennivåerna högre jämfört med översvämningarna år 2020. Trots detta blev konsekvenserna lägre tack vare förberedande åtgärder.

Exempelvis meddelade inga abonnenter inom den allmänna vattenförsörjningen utslagen dricksvattenförsörjning till följd av översvämningarna 2023. Vägar inom det översvämmande området var öppna under pågående översvämning, dock med viss begränsad framkomlighet. Länsstyrelsen bedömde i en uppföljning av översvämningen 2023 att konsekvenserna på infrastruktur var mycket begränsade totalt sett.

Översvämning kring väg
Med en rad åtgärder blev konsekvenserna mindre under översvämningen i januari 2023 jämfört med översvämningen 2020. Exempelvis kunde större vägar hållas öppna. Foto Värnamo kommun

Erfarenheter

  • Tidigare översvämningar har ökat insikten om hur viktigt det är att förebygga framtida risker.
  • Tidigare översvämningar har gett en bred kunskap om vad som behövs och vad som fungerar.
  • Det krävs olika insatser inom en rad områden, exempelvis infrastruktur, teknik och samverkan.
  • Några av de viktigaste fysiska åtgärderna är dammar, barriärer och vallar.
  • Mätningar och prognosverktyg är avgörande för att kunna förutse och förbereda för översvämningar.
  • Det behövs färdiga rutiner för kommunikation inom kommunen, med media och med kommuninvånarna.
  • Samverkan med grannkommuner, länsstyrelsen och andra myndigheter är nödvändigt, både i förberedande syfte och i skarpt läge.

Fler exempel på klimatanpassning

Åtgärder för att minska översvämningsrisker i Värnamo är ett exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.