Våtmark, översvämningsskydd och rekreation kombineras i Getinge

Getinge i Halmstads kommun har upprepade gånger drabbats av översvämningar i Suseån. För att skydda samhället, bevara naturvärden och höja livskvalitén hos invånarna har kommunen byggt skyddsvallar och ett kombinerat våtmarks- och rekreationsområde.

Avsaknad av sjöar och våtmarker i Halmstads kommuns flacka åkerlandskap skapar en begränsning i förmågan att lagra och fördröja dagvatten. Landskapets oförmåga att hantera stora vattenmängder har lett till att Suseån som rinner genom Getinge återkommande gånger svämmat över. Senaste tillfället var sensommaren 2014 då flera samhällsinstitutioner tvingades stänga ned då både gator och fastigheter översvämmats.

Åtgärder

För att skydda samhället byggde kommunen 2017 skyddsvallar längs båda sidor av Suseån. Skyddsvallarna är dimensionerade för att klara av det nuvarande klimatets flöden med 100 års återkomsttid. Sedimentet som vallarna konstruerats av kommer från utgrävningar längs ån och från närliggande exploateringsområden.

I området längs ån som grävts ut har kommunen anlagt en våtmark som kan översvämmas istället för bostäder och vägar. Våtmarken som är inramad av skyddsvallarna ska användas som ett verktyg för att sänka de höga halter näringsämnen som nått ån genom läckage från det omkringliggande jordbruket.

Bakgrunden visar stackmoln på en blå himmel. Förgrunden visar grönt våtmarksområde med lugnt vatten.
En del av våtmarken som håller vatten. Foto Halmstads kommun

Våtmarken är även tänkt att fungera som ett rekreationsområde för invånarna i Getinge. Därför har kommunen även byggt promenad- och motionsvägar i området. Längs gångvägarna har parkbänkar placerats ut och det har även byggts utegym, koja för förskolebarn och en brygga med utomhuspedagogisk utrustning i området.

Gul karta som med en brun färg markerar det som område som gjorts till våtmark
Det brunmarkerade området visar den anlagda våtmarken. Foto Halmstads kommun Förstora Bild

Nyttor med projektet

Projektet i Getinge bygger på tre mål: samhällsskydd, naturvård och rekreation. Våtmarker är naturliga habitat för många arter och bidrar till ökad biologisk mångfald. Kommunen ville även skapa förutsättningar för ett aktivt fågelliv och gjorde därför delar av våtmarksområdet svårtillgängliga och ostörda.

I linje med EU:s vattendirektiv om god ekologisk och kemisk status i yt- och grundvatten är tanken att den anlagda våtmarken ska reducera koncentrationen av näringsämnen i vattendraget. Läckaget från jordbruket ska bli till näring för vegetationen i våtmarksområdet vilket ska sänka näringskoncentrationen i ån.

Halmstad kommun nämner i en rapport om säkerställning och utveckling av naturkapitalet att Getinge är ett av tre samhällen i kommunen som har markant sämre tillgång till rekreationsområden. Ambitionen är att locka alla generationer och skapa förutsättningar att njuta av lättillgänglig natur.

Finansiering

Totalkostnaden av projektet som bekostats av Halmstad kommun uppgick till 21 miljoner kronor. Knappt 4 av de 21 miljoner kronorna utgjordes av bidrag. Inför projektet med skyddsvallen i Getinge gjordes nytto- och kostnadsanalyser utifrån översvämningsscenarier med återkomsttider på 10, 50, 100 och 200 år. Det framgick att ett 10-års flöde behöver inträffa sex gånger för att de förväntade skadekostnaderna ska uppnå projektets totalkostnad.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.