Frisk luft viktigt för natur och miljö

Det har länge varit känt att natur och miljö påverkas av föroreningar som sprids med luften. SMHIs forskning inriktar sig framför allt på marknära ozon, partiklar och nedfall av kväve och svavel. Kunskap om dessa luftföroreningar är viktig för att kunna skapa en hållbar miljö. 

Många områden i världen påverkas av försämrad luftkvalitet. Att minska mängden luftföroreningar är också centralt för att uppnå både nationella miljökvalitetsmål som mål inom FN:s Agenda 2030. 

Grå rök ur skorsten
Natur och miljö påverkas på olika sätt av luftföroreningar. Vi kartlägger tidigare och nuvarande situation samt undersöker hur framtida scenarier påverkar luftmiljön och vilka effekter det får för samhälle och naturmiljö.

Vi har utvecklat beräkningsmodeller som vi använder för att beräkna hur luftföroreningar sprids, hur de förändras om klimatet förändras eller om utsläpp av olika ämnen minskar eller ökar. Med modellerna kan vi också studera varifrån luftföroreningarna kommer, om de kommer från närområdet eller har transporterats en längre sträcka med luftmassan. Det är viktigt för att kunna kartlägga tillståndet, följa upp utvecklingen och undersöka hur framtida förändringar kan påverka luftmiljön. Underlaget används av olika myndigheter och för forskning inom flera discipliner, där till exempel forskare inom hälsa har stor nytta av data från vår modellering. 

Metodik och modeller inom meteorologisk forskning

Marknära ozon

Marknära ozon är skadligt både för människor och för växtlighet. Det marknära ozonet påverkar både naturlig och odlad växtlighet. Det påverkar också klimatet och räknas till en av de kortlivade klimatföroreningarna (SLCP).

I vår forskning undersöker vi hur halten marknära ozon kommer att påverkas av framtida klimatförändringar och ändrade utsläpp av luftföroreningar. De följer också upp den långa utvecklingen och gör prognoser för förekomsten av marknära ozon.

Luftföroreningar som orsakar försurning och övergödning

Naturen och miljön påverkas på olika sätt av luftföroreningar. Nedfall av svavel och kväve orsakar försurning, men baskatjoner neutraliserar de försurande föroreningarna. Kväve orsakar också övergödning, vilket påverkar ekosystemen i sjöar, vattendrag, skogar och på ängar.

Vi kartlägger tidigare och nuvarande situation samt undersöker hur framtida scenarier inverkar på nedfallet. Vi kan också studera varifrån nedfallet kommer, om det har sitt ursprung i närmiljön eller har transporterats hit med luftmassan.

Forskningsområde: Atmosfärskemi och luftföroreningsmodeller