Vindenergi till havs

Vid projektering av vindkraft till havs krävs noggranna förundersökningar. Ofta finns miljökrav att utsläpp inne i vindparken inte får påverka känsliga områden. SMHI tar fram underlag som ger dig nödvändig information för planering av vindkraftverk till havs. 

Belastningen på vindkraftverken är stor från vindar, vågor, strömmar och is. Väderleken påverkar även underhållskostnaderna. SMHI kan ta fram underlag som kan hjälpa till vi planering av vindkraftverk, och även göra bedömningar och beräkningar av spridning av utsläpp i vindkraftsområdet.

Påverkan på syretillförseln till Östersjön

Provtagning till havs
Vi erbjuder även mätningar till havs. Foto Signild Nerheim

Kattegatt, Öresund och Södra Östersjön är viktiga områden där de fysiska förhållanden i vattnet är betydande för inflödet av syrerikt kallt vatten som ventilerar Östersjöns bottnar.

SMHI har vid flera tillfällen bedömt vindkraftparkers eventuella påverkan på den vertikala omblandningen efter en utbyggnad och huruvida denna kan leda till ogynnsamma förhållanden för inflöden.

SMHI gör också bedömningar av hur vind, vågor och vattenstånd kan komma att ändras i ett framtida klimat.
 

Statistiskt underlag

Det statistiska materialet anpassas efter dina behov. Nedan beskrivs några av de uppgifter vi kan tillhandahålla:

  • Vindstatistik: Byvindar och medelvind
  • Turbulensintensitet för olika höjder över mark
  • Vågstatistik: Scatterdiagram för signifikant våghöjd (Hs) mot vindhastighet eller vågperiod
  • Exceedencediagram, antal timmar/år och månad som Hs överskrids
  • Extrema vattenstånd
  • Extrema och vanligt förekommande strömhastigheter
  • Isstatistik: isläggning, islossning, maximal isutbredning och frekvens
  • Statiskt istryck på fundament