Regeringsuppdrag

SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Här hittar du aktuella avrapporteringar och uppdrag.

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

2023

SMHI ska varje månad redovisa vilka åtgärder de vidtagit till Energimyndigheten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023

2023

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 (Fi2020/04960).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023

2023

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 (A2020/02583).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

2023

Regeringen har uppdragit åt SMHI att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan i dess uppdaterade form den 15 september 2021 genom SWD(2021)24 final.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Analys av spridning av mikroplast från källa till hav

2023

SMHI ska, tillsammans med Naturvårdsverket, arbeta för bättre kunskap och nationell övervakning av spridning av mikroplast. SMHI ska utveckla befintliga verktyg till att omfatta spridning av plast via vattenflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Informationssäkerhetsarbete

2023

SMHI ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att förvalta och utveckla sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Arbete enligt vattenförvaltningsförordningen

2023

SMHI ska redovisa myndighetens arbete enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Information om IPCC AR6

2023

SMHI ska redovisa hur myndigheten, i samarbete med Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och andra berörda, har tillgängliggjort och spritt resultaten från FN:s klimatpanels (IPCC) sjätte kunskapsutvärdering (AR6) till breda målgrupper, inklusive allmänheten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Agenda 2030

2023

SMHI ska redovisa hur myndighetens forskning, kunskaps- och beslutsunderlag samt samverkan med andra aktörer har bidragit till att stärka arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Effekter av insatser genomförda med medel från 1:10 Klimatanpassning

2023

SMHI ska redovisa vilka insatser som har genomförts genom tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI samt insatser för klimatanpassning som finansieras av anslag 1:9 utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Redovisningen ska innehålla en bedömning av vilka effekter …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla år