Regeringsuppdrag

SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Här hittar du aktuella avrapporteringar och uppdrag.

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR)

2020

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Praktik för nyanlända och personer med funktionsnedsättning

2020

Regeringen har uppdragit åt SMHI att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppföljning och utvärdering av nationellt arbete med klimatanpassning

2020

SMHI får i uppdrag att utveckla ett system för uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning i enlighet med vad som aviserades i den nationella strategin för klimatanpassning. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Resultat - Nationella expertrådet för klimatanpassning

2020

Nationella expertrådet för klimatanpassning inom SMHI ska redovisa vilka resultat man hittills har uppnått inom ramen för sin uppgift enligt 9b§ i förordning (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges deltagande i FN:s årtionde för havsforskning

2020

SMHI ska i samarbete med Formas, Havs- och vattenmyndigheten och Sida bistå Regeringskansliet i planering av svenskt deltagande i FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling 2021–2030. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Genomförande av Agenda 2030

2020

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 med utgångspunkt i redan beslutade nationella mål ska SMHI redovisa hur myndigheten har utvecklat sitt arbete med att bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 sedan redovisningen dnr …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning

2020

SMHI ska redovisa en bedömning av effekterna av de insatser som har genomförts genom tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

2016

Regeringen uppdrar åt ett antal statliga myndigheter, bland annat SMHI, att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Expertstöd i samband med COP 25

2019

SMHI ska stödja regeringen inför klimatkonventionen UNFCCC:s partsmöte i Chile i december 2019 (COP 25).

Publicerad: Senast uppdaterad:

System för uppföljning och utvärdering av klimatanpassning

2019

SMHI får i uppdrag att utveckla ett system för uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning i enlighet med vad som aviserades i den nationella strategin för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla år