Regeringsuppdrag

SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Här hittar du aktuella avrapporteringar och uppdrag.

Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

2016

Regeringen uppdrar åt ett antal statliga myndigheter, bland annat SMHI, att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Expertstöd i samband med COP 25

2019

SMHI ska stödja regeringen inför klimatkonventionen UNFCCC:s partsmöte i Chile i december 2019 (COP 25).

Publicerad: Senast uppdaterad:

System för uppföljning och utvärdering av klimatanpassning

2019

SMHI får i uppdrag att utveckla ett system för uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning i enlighet med vad som aviserades i den nationella strategin för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning

2019

SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

2019

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Praktik – nyanlända arbetssökande

2019

Regeringen har uppdragit åt SMHI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Praktik - personer med funktionsnedsättning

2019

Regeringen har uppdragit åt SMHI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Moderna beredskapsjobb i staten

2019

SMHI ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur SMHI under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Praktik - nyanlända

2018

Regeringen uppdrar åt myndigheter, bland annat SMHI, att under tiden den 1 januari 2019 - den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Praktik - personer med funktionsnedsättning

2018

Regeringen uppdrar åt myndigheter, bland annat SMHI, att under tiden den 1 januari 2019 - den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga från Arbetsförmedlingen …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla år