Regeringsuppdrag

SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Här hittar du aktuella avrapporteringar och uppdrag.

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

Regeringen uppdrar åt statliga myndigheter att till och med den 31 mars 2023 vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förslag på klimatanpassningsrapport i enlighet med Parisavtalet

2022

Enligt ett regeringsbeslut från den 3 mars 2022 ska SMHI ta fram ett förslag på en klimatanpassningsrapport i enlighet med Parisavtalet. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Stöd till framtagande av kommunala handlingsplaner

2021

SMHI ska stödja länsstyrelser i framtagandet av kommunala handlingsplaner enligt stegen i SMHI:s Lathund för klimatanpassning. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

2022

Regeringen uppdrar åt SMHI med flera myndigheter att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023

2022

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 (Fi2020/04960).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023

2022

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 (A2020/02583).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

2022

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177 (M2016/00090).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Minskade utsläpp från tjänsteresor

2022

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från främst tjänsteresor med flyg.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Högnivåmöte Stockholm +50

2022

SMHI ska bistå regeringen i förberedelser och genomförande av högnivåmötet Stockholm +50, som äger rum år 2022.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Analys av spridning av mikroplast från källa till hav

2022

SMHI ska, tillsammans med Naturvårdsverket, arbeta för bättre kunskap och nationell övervakning av spridning av mikroplast. SMHI ska utveckla befintliga verktyg till att omfatta spridning av plast via vattenflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla år