Regeringsuppdrag

SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Här hittar du aktuella avrapporteringar och uppdrag.

Covid-19: Uppdrag till myndigheter för att fler ska arbeta hemma

2021

För att minska smittspridningen och belastningen på vården gav regeringen den 22 december 2020 de statliga myndigheterna i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att så många som möjligt av de anställda skulle kunna arbeta hemifrån. Uppdraget förlängs nu fram till den 15 september 2021.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Arbete enligt vattenförvaltningsförordningen

2021

SMHI ska redovisa myndighetens arbete enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Agenda 2030

2021

SMHI ska redovisa hur myndighetens forskning, kunskaps- och beslutsunderlag samt samverkan med andra aktörer har bidragit till att stärka arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Effekter av insatser genomförda med medel från 1:10 Klimatanpassning

2021

SMHI ska redovisa vilka insatser som har genomförts genom tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Indelning av den avgiftsbelagda verksamheten

2021

SMHI:s avgiftsfinansierade verksamhet är indelad i uppdragsverksamhet, affärsverksamhet och tjänsteexport i årets regleringsbrev. Myndigheten ska göra en översyn av den nuvarande indelningen och föreslå en mer ändamålsenlig uppdelning som möjliggör uppföljning av utvecklingen inom olika …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtida isutbredning i svenska farvatten

2021

SMHI ska analysera hur isutbredningen i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav och Norra Östersjön kan komma att utvecklas i ett perspektiv på 20 respektive 50 år. SMHI ska även analysera hur havsisens beskaffenhet påverkas när klimatet förändras.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

2021

Regeringen har uppdragit åt SMHI att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

2021

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177.

Publicerad: Senast uppdaterad:

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR)

2020

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Praktik för nyanlända och personer med funktionsnedsättning

2020

Regeringen har uppdragit åt SMHI att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. 

Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla år