Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

SMHI ska varje månad redovisa vilka åtgärder de vidtagit till Energimyndigheten.

Energimyndigheten ska redovisa varje månad till Regeringskansliet och slutredovisa uppdraget senast 31 maj 2023 (Fi2022/02571).