Vattenskyddsområde – för skydd av råvattnet

Långsiktig tillgång till dricksvatten av god kvalitet kräver skydd av råvattnet och vattentäkterna. SMHI erbjuder lokalt anpassade riskbedömningar för sjöar och vattendrag, som underlag för beslut om avgränsning av vattenskyddsområde och eventuella föreskrifter. Genom vårt arbete med utveckling och förbättring av prognoser och modellverktyg har vi den djupa kunskap inom hydrologi och vattenmiljö som krävs för att ta fram tillförlitliga underlag för vattenskyddsområden för ytvattentäkter.

SMHI genomför en hydrologisk utredning för ytvattentäkten och aktuellt avrinningsområde. För en ytvattentäkt kan vi ta fram flöden, spridningsbilder, rinnsträckor inom och transporttider från olika delar av avrinningsområdet. Befintliga hydrologiska underlag (exempelvis översvämningskarteringar och lågpunktskarteringar) analyseras och vid behov kan nya utredningar utföras.

Vattenskyddsområde

Riskbedömning i flera steg

SMHI genomför lokalt anpassade riskbedömningar för sjöar och vattendrag. Riskerna identifieras och platsspecifika och allmänna förutsättningar beskrivs.

Exempel på vad vi på SMHI kan hjälpa dig med:

  • Råvattnets beskaffenhet beskrivs.
  • Föroreningskällor och faror i tillrinningsområdet, kopplade till pågående mark- och vattenanvändning redovisas.
  • Förutsättningarna för spridning och transport från föroreningskälla till vattentäkten beskrivs.
  • Risker som kan påverka vattentäktens kapacitet eller öka sårbarheten på ett negativt sätt beskrivs.
  • Riskernas allvarlighetsgrad utifrån att råvattnet långsiktigt ska kunna användas för dricksvattenproduktion analyseras.

Analyser av påverkan av klimatförändringar

SMHI kan även analysera hur avrinningsområdet för aktuell ytvattentäkt kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar. Analyser kan göras av påverkan för olika hydrologiska, meteorologiska och oceanografiska parametrar som flöden, temperaturer i luft och vatten, tillrinningar och havsvattenstånd.