Luftkvalitet och detaljplaner

SMHI erbjuder kostnadseffektiva och högkvalitativa utredningar för att kartlägga påverkan på luftkvaliteten vid planering av ny bebyggelse, till exempel vid miljökonsekvensbeskrivningar. Många svenska kommuner växer rekordartat och för att bygga hållbara städer krävs planering för att säkerställa en god miljö och att miljökvalitetsnormer inte överskrids.

Vi har expertkompetens inom luftmiljö som ofta nyttjas av kommuner, samhällsplanerare, exploatörer, arkitekter eller konsulter. Med hjälp av våra modellsystem tar vi fram lättolkade beslutsunderlag som möter upp  till de lagkrav som finns.

Undersök olika scenarier för bebyggelse och trafik

Nybyggnationer ska klara både dagens och framtidens miljökrav. Vid detaljplanearbete krävs därför ofta att påverkan på luftmiljö utreds, exempelvis halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) i utomhusluft.

SMHI har stor erfarenhet och modeller som passar utmärkt för att undersöka påverkan på luftkvalitet för olika bebyggelsealternativ, trafikplaner och infrastrukturprojekt. Resultatet utgör ett viktigt underlag vid miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner.

SMHI utför luftkvalitetsutredningar både med modellsystemet SIMAIR och med så kallade CFD-modeller.

Byggkranar i modellstad

SIMAIR - kostnadseffektiva och högkvalitativa spridningsberäkningar

SIMAIR är ett webbaserat system som används för att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera tätortsluften i olika scenarier. I SIMAIR finns all nödvändig indata förberedd, till exempel meteorologi och bakgrundshalter, vilket i kombination med vår kompetens ger kostnadseffektiva beräkningar med tydliga och lättanvända resultat.

CFD – tredimensionella beräkningar för komplexa stadsmiljöer

I utredningar med geometriskt komplicerade stadsmiljöer i kombination med betydande utsläppskällor såsom tunnelmynningar eller stora trafikleder kan mer avancerade 3D-modeller behöva användas.

SMHI erbjuder då utredningar med så kallade CFD-modeller med en högre detaljnivå som är lämpliga för att i detalj studera byggnadseffekter och topografi på strömningen och spridningen av luftföroreningar. CFD står för computational fluid dynamics ("beräkningsströmningsdynamik"), och är vår mest avancerade metod för att studera luftkvaliteten i städer.

 • CFD 1
  Luftflöden runt kvarteret Järnvågen i Göteborg.
 • Luftmiljö CFD-bild 2
  Halter av NO2 runt kvarteret Järnvågen i Göteborg.
 • Luftmiljö CFD-bild 3
  Luftflöden runt Södra Hamnen i Malmö.
 • CFD 1
  Luftflöden runt kvarteret Järnvågen i Göteborg.
 • Luftmiljö CFD-bild 2
  Halter av NO2 runt kvarteret Järnvågen i Göteborg.
 • Luftmiljö CFD-bild 3
  Luftflöden runt Södra Hamnen i Malmö.

För varje projekt använder vi oss av ett stort bibliotek med olika utsläpps- och meteorologiska fall. Vi kan på så sätt beräkna utsläppshalterna timme för timme, vilket gör det möjligt att både beräkna percentilvärden i enlighet med gällande lagstiftning och att validera beräkningarna med tidsserier från närliggande mätstationer.