CFD-beräkningar avseende spridning av luktande luft från Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping

Ett nytt område med bostäder och verksamheter planeras i Östra Saltängen i Norrköping. I nära anslutning till detta område, som kallas Inre hamnen, finns Slottshagens reningsverk. På uppdrag av Norrköping Vatten och Avfall har SMHI beräknat luktspridningen i området och påverkan av en eventuell ny kontorsbyggnad.

Arbetet med översiktsplan och detaljplaner för Inre hamnen i Norrköping innebär att det i framtiden kommer att byggas bostäder i området Östra Saltängen. Området ligger inom skyddsavståndet för Slottshagens avloppsreningsverk, vilket kan innebära risk för luktstörningar.

En av flera åtgärder som utreds är att uppföra en ny kontorsbyggnad på den del av området som vetter mot Norra Promenaden, mellan reningsverket och planerade bostäder – något som kan tänkas påverka luktproblematiken gynnsamt för bostäderna.

CFD-beräkningar  Slottshagens avloppsreningsverk
Spridningsberäkningar med CFD för Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping. Översikt i två plan av spridningen från utsläppspunkten vid 1,5 m/s nordostlig vind, vy från nordväst.

Avancerade spridningsberäkningar

På uppdrag av Norrköping Vatten och Avfall AB har SMHI utfört strömnings- och spridningsmodellering med CFD-teknik, för att belysa luktspridningen från avloppsreningsverket till de planerade nya bostäder som förväntas vara mest utsatta. Utredningen studerade luktspridningen både med och utan kontorsbyggnad, samt olika bebyggelsealternativ för byggnaden.

De ekvationer som beskriver luftens strömningshastighet, tryck och turbulens löses i ett stort antal beräkningsceller som tillsammans utgör det så kallade beräkningsnätet. CFD-tekniken har länge använts vid aerodynamisk utformning av exempelvis bilar och flygplan, samt inom en rad andra industritillämpningar. I detta arbete har SMHI använt CFD-modellen OpenFOAM för att beräkna hur mycket de luktande luftvolymerna späds ut fram tills de når de planerade bostadshusen.

Viss påverkan av kontorsbyggnad

Resultaten visade att endast det högre alternativet på kontorsbyggnad gav en signifikant positiv effekt på luktspridningen. Lukten beräknades minska med ca 17 % vid den mest utsatta positionen längs bostadsfasaden.

Arbetet redovisades i en överskådlig rapport med metodikgenomgång och presentation av resultat i form av tabeller, figurer och spridningskartor.

Snabbfakta

Levererad tjänst: Rapport med spridningsberäkningar med CFD

Tidsperiod för projektet: februari 2017 – april 2017

Uppdragsgivare: Norrköping Vatten och Avfall AB

Ansvarig projektledare på SMHI: Magnus Asp