Deponidata med avdunstning

Naturvårdsverket ställer krav på deponier att rapportera ett antal
meteorologiska parametrar. SMHI erbjuder sina deponikunder dataunderlag,
både som modellberäknade och observerade data.

SMHI erbjuder dataleveranser för att möta Naturvårdsverkets krav på rapportering och ge er underlag för beräkning av vattenbalansen, som i sin tur kan ligga till grund för en bedömning av hur väl dränering, bottentätning och lakvattenuppsamling fungerar. Dataunderlagen baseras på hydrologiska modellberäkningar och meteorologiska observationer.

Leverans av hydrologiska modellberäkningar

Den hydrologiska modellen S-HYPE levererar modellresultat för hela Sverige. Bland annat beräknas nederbörd, avrinning och avdunstning i millimeter på dygnsupplösning. Dessa tre beräknade parametrar levereras som en abonnemangsprodukt.

HYPE modellen
Principskiss över hydrologiska modellberäkningar med S-HYPE Förstora Bild

De beställda dataunderlagen skickas automatiskt och periodiskt till abonnerande kunder, som en sammanställning av data i Excelformat, via e-post två gånger per år eller enligt annat överenskommet schema. SMHI hjälper dig att välja den bästa lösningen.

Kontakta oss för mer information och prisförslag.

Modelldata och lokala mätningar

Avdunstningen beräknas med en formel där temperaturen har en avgörande betydelse. Som indata till modellen används interpolerade stationsdata från SMHIs så kallade PTHBV-databas.

Data från SMHIs närliggande stationer kan utan kostnad hämtas som Öppna data från www.smhi.se. Vi erbjuder stöd och hjälp med att ta fram och distribuera stationsdata mot en mindre avgift.

SMHI kan vid behov av egna mätningar vid deponin rekommendera mätinstrument för temperatur och/eller nederbörd, erbjuda installationer, underhåll och funktionskontroll samt insamling och granskning av data.