Stöd vid planering av åtgärder vid torka

En torrperiod kan drabba vattenförsörjningen hårt och i ett förändrat klimat där torrperioderna kan bli fler finns det behov av att vidta åtgärder. Med hjälp av SMHIs modeller kan du få information om när vattennivåerna väntas återhämta sig, men även se hur de beräknas förändras i framtiden.

Med något eller några års mellanrum kommer det torrår och med klimatförändringarna kan dessa bli fler. Torrperioder drabbar både vattenförsörjning, energiproduktion, friluftsliv och livet i vatten.

Lågvatten i kanal som går genom skogen

Få underlag att hantera torrperiod

Det är nödvändigt att ha ett bra underlag för planering av åtgärder både före och under en torrperiod. SMHI har statistik från många års mätningar av flöden i vattendrag och av vattennivåer i sjöar. Med våra hydrologiska modeller kan vi ta fram underlag som bygger på historiska dataunderlag. Detta ger ett bra underlag till den information som exempelvis Miljödomstolen ofta efterfrågar.

Dagens och framtidens förväntade vattennivåer

I samband med långvariga torrperioder blir det låga vattennivåer och det kan ta lång tid för vattendraget eller sjön att nå tillbaka till normala flöden och nivåer. Med våra modeller tar vi fram prognoser som visar hur lång tid det väntas ta innan vattennivåerna återgår till normala nivåer. Prognosen kan vara ett viktigt beslutsunderlag vid införande av bevattningsförbud eller inför kampanjer för att spara vatten. Modellerna  kan även göra beräkningar som visar på vilka förändringar som väntas i ett framtida klimat. Detta ger ett bra underlag för att vidta åtgärder och anpassa sig till ett förändrat klimat, till exempel som ett underlag för hur stor kapacitet en reservvattentäkt behöver.

Effekten av olika regleringar

SMHIs modeller tar fram beräkningar som visar på vilka effekterna blir av olika regleringar på vattennivåer, men även hur flöden nedströms påverkas. Det kan exempelvis vara effekten av olika reglerstrategier för att öka de lägsta flödena, eller effekten på lågvattenföring vid ett ändrat utseende på sjöutlopp.