Klimatscreening för dig som är fastighetsägare

EUs gröna taxonomi innebär att fastighetsägare av en viss storlek ska redovisa fysiska klimatrelaterade risker och möjligheter deras fastighetsbestånd står inför, samt identifiera hur de pågående klimatförändringarna påverkar verksamheten. Det finns även andra ramverk, så som exempelvis Task Force on Financial Disclosures (TCFD), som innehåller frivilliga rekommendationer för redovisning och syftar till att främja upplysningen av klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. SMHI har verktygen och kompetensen som ger dig underlag för klimatrapportering. 

Genom arbetet med redovisning får företag en möjlighet att ta informerade beslut, utveckla nya produkter och tjänster samt hantera kommande regelverk. SMHI kan hjälpa dig att rapportera fysiska klimatrisker och möjligheter enligt olika ramverk och har flertalet referensprojekt inom flera olika branscher kopplade till detta.

SMHIs styrka inom området är en djup kunskap om klimatmodellering, klimatscenarion, och att omsätta klimatinformation i faktisk tillämpning.

Kontakta oss för stöd i arbetet med klimatrisker. 

SMHI hjälper dig i arbetet med klimatscreening

Vi hjälper dig med:

  • Stöd i rapportering.
  • Föreläsningar om klimatförändringar och vad fastighetsägare kan tänka på vad gäller befintliga fastighetsbestånd och vid nyetablering för att klimatsäkra fastigheterna.
  • Identifiering av fysiska risker och möjligheter för fastigheter kopplade till klimatförändringar.
  • Urval av relevanta klimatindikatorer för att beskriva klimatpåverkan på fastigheter.
  • En översikt av hur fastighetsbeståndet exponeras för förändring i olika klimatindikatorer, inklusive förändring i havsvattenstånd.
  • Analys av lågpunkter och hur fastigheterna är belägna i relation till dessa för att få en indikation på risken för översvämning, och vilka områden som kräver fördjupade utredningar.
  • Inledande föreläsning om klimatförändringar, dess påverkan på fastigheter och möjliga åtgärder.
  • Ledande av workshops där vi tillsammans hjälps åt att identifiera möjliga risker som den specifika verksamheten kan stå inför.

Ditt stöd i arbetet med klimatrisker

I uppdragen används klimatdata vilka bearbetats till olika klimatindikatorer som beskriver förändringar i klimatet. Den geografiska positionen för fastigheterna kopplas till storleken på förändring. Storleken på förändring delas in i tre olika grupper, 1–3, baserad på antal standardavvikelser från dagens klimat. Detta för att möjliggöra en bedömning om vad som kan anses vara en liten, medel eller stor förändring jämfört med dagens klimat och därmed ge en indikation på risk. Alternativa sätt att redovisa resultaten på kan anpassas utifrån behov, exempelvis i form av överskådliga tabeller eller kartor.

Urvalet av indikatorer är baserat på de riskgrupper som anges i EUs taxonomi, samt deras relevans för påverkan på fastigheter i det aktuella geografiska området.

Analyser kan göras för de tre klimatscenarierna RCP2,6, RCP4,5 och RCP8,5, olika tidsperspektiv och för hela Europa.

Den klimatdata som analyserna bygger på är det just nu bäst lämpade underlaget för ändamålet.