Analys av klimatrisker och möjligheter för SPPs fastigheter

SPP Fastigheter förvaltar ett antal fastigheter i Sverige. För att få en djupare förståelse för hur de pågående klimatförändringarna påverkar fastigheterna fick SMHI i uppdrag av SPP att genomföra en analys av fysiska risker för fastighetsbeståndet. Analysen är en del i SPPs arbete med att förebygga klimatrisker. 

Fastighetssektorn är en av de sektorer i Sverige som kommer att möta utmaningar på grund av klimatförändringarna. Systematiska risker är exempelvis att byggnadsmaterial kan påverkas negativt av stigande temperaturer och ökad nederbörd. Exempel på akuta risker är olika typer av översvämningar (skyfall, höga flöden i vattendrag, extrema havsvattenstånd) och översvämningsrelaterade skador. Hur stora de klimatrelaterade riskerna blir beror av framtida nivåer av växthusgaser i atmosfären.

Klimatindikatorer används i arbetet

Ett användbart sätt att koppla påverkan av klimatförändringar till en särskild verksamhet i samhället är att titta på klimatindikatorer, så som exempelvis värmebölja. Klimatindikatorer används för att på ett enkelt sätt göra komplexa samband tydliga och för att identifiera klimatrelaterade risker.I uppdraget användes bästa tillgängliga klimatdata som bearbetats till olika klimatindikatorer och den geografiska positionen för SPPs fastigheter kopplades till storleken på förändringen i indikator. På så sätt möjliggjordes en bedömning om vad som kan anses vara en liten, medel eller stor förändring (skala 1–3) jämfört med dagens klimat och därmed ge en indikation på klimatrisker. Se exempel i figur 1 nedan. I uppdraget gjordes urvalet av indikatorer utifrån riktlinjer i EUs taxonomi och deras relevans för fastigheter.

Riskskalor SPP
Figur 1. Översikt av resultat för Arlanda 2:11. I analysen av indikatorer användes resultat från två olika möjliga framtida utvecklingsvägar för växthusgaser i atmosfären, så kallade RCP-scenarier. Tidsperspektivet för analysen var 2050. I projektet representeras år 2050 av scenarierna för tidsperioden 2041 – 2070. Detta då klimategenskaper vanligtvis presenteras som medelvärden för en 30-årsperiod. Förstora Bild

Fastighetsspecifik bedömning för SPP

Fastighetsspecifika bedömningar av risk för översvämning gjordes för fastighetsbeståndet genom att analysera  lågpunkter, flödesvägar och stigande havsnivåer. Analys av lågpunkter och flödesvägar är en topografisk analys som inte tar hänsyn till markens infiltrationskapacitet, befintliga dagvattennät eller andra inbyggda åtgärder som finns i landskapet för att styra vattenflödena åt ett vist håll. Resultaten ska därför endast ses som en indikation på vilka fastigheter som kan behöva utredas vidare. Exempel på hur resultatet kan se ut kan ses i Figur 2. Förslaget för fastigheten var att en fördjupad analys genomförs och att förebyggande åtgärder undersöks.
– Underlaget har varit till stor användning och ligger till grund för vårt arbete med klimatrisker, säger Henrik Svensson, Fastighetsutvecklingschef på Storebrand Fastigheter AB som förvaltar SPP Fastigheter.

Riskbedömning översvämning
Figur 2. Risken för översvämning vid kraftig nederbörd bedöms vid en fastigheterna som mycket hög. Det finns en trolig bildning av flödesvägar och lågpunkter runt fastigheten som riskerar att vattenfyllas vid stora regnmängder. Förstora Bild