Copernicus – ett europeiskt samarbete för miljö och säkerhet

Genom EU-programmet Copernicus utvecklas nya tjänster och produkter som är till stor nytta för samhället. Tjänsterna rör land- och marin övervakning, atmosfär/luftkvalitet, krisberedskap, klimat och säkerhetshantering.

– Copernicus är ett viktigt program för att etablera en oberoende europeisk kapacitet för jordobservationer. De omfattande investeringar som görs kommer att vara till stor nytta för samhället. Vi kan skapa nya verktyg för kontinuerlig och långsiktig övervakning av vår miljö, säger Stefan Nilsson, SMHI, som företräder Sverige i Copernicus användarforum.

Komplex uppsättning av mätsystem

Copernicus består av en komplex uppsättning med olika mätsystem som samlar in data från flera källor:

  • Rymden (satelliter)
  • Luften (flygburna instrument, ballonger med instrument för att registrera stratosfärsdata med mera)
  • Vatten (bojar, instrument ombord på fartyg med mera)
  • Marken (mätstationer, seismografer med mera)
Sentinel-1
Satellit Sentinel-1

Flera system bearbetar sedan dessa data och ger användarna mer tillförlitlig och aktuell information genom ett antal tjänster med anknytning till miljö- och säkerhetsfrågor.

Tjänster och produkter

Satellitdata i kombination med observationer på land, i haven och i luften, kan tillsammans med avancerade analys- och beräkningsmodeller användas för att utveckla nya tjänster och produkter inom sex temaområden. Tjänsterna rör land- och marin övervakning, atmosfär/luftkvalitet, katastrofhantering, klimat och säkerhet.

SMHI har huvudansvar för två temaområden inom Copernicus; Atmosfär/luftkvalitet och klimat. Andra svenska myndigheter ansvarar för övriga temaområden:

  • Krisberedskapstjänster – MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
  • Landövervakning – Naturvårdsverket och Lantmäteriet
  • Marin övervakning – Havs- och Vattenmyndigheten
  • Säkerhetshantering (ansvarig saknas i nuläget)

Öppna data

– Copernicusprogrammets öppna data, inte minst satellitdata, är en viktig förutsättning för utveckling av nya innovativa produkter och tjänster. På europabasis kommer flera fritt tillgängliga kärnprodukter att tas fram. De kan sedan vidareutvecklas av kommersiella aktörer och företag, berättar Stefan Nilsson. Ett exempel på europeiskt samarbete för tjänsteutveckling är EFAS (European Flood Awareness System) där SMHI är koordinator för distribution av hydrologiska varningar i Europa.

SMHI är involverade inom ytterligare ett antal tjänster, inom luftmiljö, havsmiljö och klimat.

Boilerplate myndighetssamverkan Copernicus
Förstora Bild