Copernicus – ett europeiskt samarbete för miljö och säkerhet

Genom EU-programmet Copernicus utvecklas nya tjänster och produkter som är till stor nytta för samhället. Tjänsterna rör land- och marin övervakning, atmosfär/luftkvalitet, krisberedskap, klimat och säkerhetshantering.

– Copernicus är ett viktigt program för att etablera en oberoende europeisk kapacitet för jordobservationer. De omfattande investeringar som har gjorts kommer att vara till stor nytta för samhället. Copernicus skapar nya verktyg för kontinuerlig och långsiktig övervakning av vår miljö. Programmet förvaltas av Europeiska kommissionen och genomförs i samarbete med medlemsstaterna och ett antal europeiska organisationer, säger Cristina Alionte Eklund SMHI, som är ny tillträdd Sverige-representant i Copernicus användarforum.

Komplex uppsättning av mätsystem

Copernicus består av en komplex uppsättning med olika mätsystem som samlar in data från flera källor:

  • Rymden (satelliter)
  • Luften (flygburna instrument, ballonger med instrument för att registrera stratosfärsdata med mera)
  • Vatten (bojar, instrument ombord på fartyg med mera)
  • Marken (mätstationer, seismografer med mera)
Sentinel-1
Satellit Sentinel-1

Flera system bearbetar sedan dessa data och ger användarna mer tillförlitlig och aktuell information genom ett antal tjänster med anknytning till miljö- och säkerhetsfrågor.

Tjänster och produkter

Satellitdata i kombination med observationer på land, i haven och i luften, kan tillsammans med avancerade analys- och beräkningsmodeller användas för att utveckla nya tjänster och produkter inom sex temaområden. Tjänsterna rör land- och marin övervakning, atmosfär/luftkvalitet, katastrofhantering, klimat och säkerhet.

I Sverige har SMHI huvudansvar för två av Copernicus temaområden; Atmosfär/luftkvalitet och klimat. Andra svenska myndigheter ansvarar för övriga temaområden:

  • Krisberedskapstjänster – MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
  • Landövervakning – Naturvårdsverket och Lantmäteriet
  • Marin övervakning – Havs- och Vattenmyndigheten
  • Säkerhetshantering (ansvarig saknas i nuläget)

Öppna data

– Copernicusprogrammets öppna data, inte minst satellitdata, är en viktig förutsättning för utveckling av nya innovativa produkter och tjänster. På europabasis har flera fritt tillgängliga kärnprodukter tagits fram. Dessa kan sedan vidareutvecklas av kommersiella aktörer eller skalas ner till nationell/regional nivå, berättar Cristina Alionte Eklund.

Ett exempel på europeiskt samarbete för tjänsteutveckling är EFAS (European Flood Awareness System) där SMHI är koordinator för distribution av hydrologiska varningar i Europa.

Ett annat exempel är utvecklingen av en nationellt webbaserad tjänst för luftkvalité.

SMHI är involverade inom ytterligare ett antal tjänster, inom luftmiljö, havsmiljö och klimat.

Copernicus är också Europas bidrag till Group on Earth Observations - det globala GEO-samarbetet - som syftar till att bygga ett globalt system av jordobservationer.

Webbplats för GEO (på engelska)

Boilerplate myndighetssamverkan Copernicus
Förstora Bild