Mätning i vatten

SMHI utför kvalificerade mätningar i vatten som ligger till grund för ekonomiskt och miljömässigt strategiska beslut. Utredningarna rör fysikaliska och/eller kemiska förhållanden.

SMHI gör mätningar inom flera olika områden:

  • Yt- och bottenströmmar
  • Våghöjd och vågperiod
  • Vattenföring och vattenstånd i vattendrag och sjöar
  • Vattenprover och ackrediterad mätning och laboratorieanalys av fysikaliska och kemiska parametrar
  • Sedimentprovtagning och analys av partikulärt kol- och kväve
  • Undersökning av turbiditet/grumlighet
  • Djupmätningar/bottenkartering genom ekolodning