SIMAIR 3 gränssnitt karta ÅDT

SIMAIR

Uppdateringshistorik för SIMAIR

Här samlas information om de uppdateringar som görs av SIMAIR 3.

3.8.0

 • Mätstationer i trafikmiljö ifrån Datavärdskapet för Luftkvalitet finns nu tillgängliga i simuleringsläget Väg. Uppmätta årsmedelvärden och percentiler går nu därför att jämföra med SIMAIRs modellerade halter direkt i gränssnittet.

3.7.0

 • En ny NORTRIP-parameter har lagts till under Vägslitage/dammbindning som gör det möjligt för sand och andra partiklar att krossas till mindre partiklar.

3.6.0

 • Tidsserier innehåller nu kolumner med totalhalten för varje ämne, och kolumnen med NOx-halt har tagits bort.
 • Ökat andelen NO2 i primäremissionerna i SIMAIR-korsning.
 • Vägar och byggnader som korsar projektområdets gräns går nu att redigera.

3.5.0

 • Nu möjligt att exportera samtliga vägar, byggnader och receptorpunkter i projektområdet som GIS-lager (GeoPackage), vilket kan användas för att själv visualisera och göra avancerade operationer på projektresultaten i valfritt GIS-program.
 • Förbättrad tillgänglighet i SIMAIR-korsning genom ny tabindexering.

3.4.0

 • Två nya NORTRIP-parametrar för sandning har lagts till under Vägslitage/dammbindning. Dessa gör det möjligt för användaren att ange Sandmängd och Tid mellan sandning.
 • Fel i avancerade inställningar för vägar markeras nu med samma färger som i resten av SIMAIR.

3.3.3

 • Uppdatering av vinterdäcksandelarna i Basår 2021

3.3.2

 • Nu möjligt att ange byggnadshöjden med decimaler.
 • Nu visas korrekt dataset-information när man kopierar scenarier.
 • SIMAIR-väg kan nu hantera beräkningar med 0 ÅDT.

3.1.4

 • Uppdatering av enhetskonverteringen i urbana bakgrundskorrektionen.

3.1.2

 • PDF-rapporten för SIMAIR-väg visar nu den totala vägemissionen (i mg/s) ifrån alla sammanslagna vägar i beräkningen.

3.1.0

 • Möjliggjort export av SIMAIR-korsningsresultat som netCDF-filer.
 • Beräkningar med OSPM-modellen i SIMAIR-väg slår nu automatiskt samman egenskaperna ifrån alla vägar i det aktuella gaturummet.