Nytt scenarioår 2030 till SIMAIR

Idag har ett nytt scenarioår lanserats till luftkvalitetssystemet SIMAIR. Det är nu möjligt att själv göra beräkningar i systemet baserat på de senaste prognoserna om utsläppsförändringar och ändringar i fordonsflottan för år 2030.

SIMAIR är ett nationellt modellsystem för luftkvalitetsberäkningar som gör det möjligt att utvärdera luftkvaliteten var som helst i Sverige. En viktig del av SIMAIR är den förberedda underlagsdatan för emissioner, meteorologi, bakgrundshalter, trafikdata och emissionsfaktorer för vägtrafiken som gör det möjligt för systemets användare att snabbt och enkelt kunna utföra sina egna beräkningar.

Systemet har hittills innehållit data motsvarande de historiska åren 2019 till 2022, och i det här projektet har vi även lagt till data för ett scenarioår 2030 som tillgängliggjorts för alla användare. Vid arbete med planerade förändringar i en stads infrastruktur, rörande exempelvis trafikförändringar eller nybyggnation, är det viktigt att förutom att förstå effekterna på luftkvaliteten i ett nutidsår även kunna förstå vad som händer i framtida år baserat på förväntade tekniska innovationer och utsläppsminskningar.

Scenarioåret är som ett nytt basår

Det nya scenarioåret är sammanställt enligt samma metodik som SIMAIRs basår. Här har projektioner för emissioner i Sverige och Europa år 2030 använts som indata till spridningsberäkningar med MATCH och BUM för att räkna ut bakgrundshalter. Dessutom har projektioner gjorts av vägtrafiken och dess egenskaper som underlag till den lokala vägdatabasen.

Bland annat innehåller scenarioåret svenska emissioner sammanställda av SMED, europeiska emissioner ifrån ECLIPSE V6b, meteorologi ifrån MESAN och ECMWF, uppräknad trafikdata ifrån Trafikverkets mätningar, projektioner av dubbdäcksanvändning baserat på Trafikverkets undersökningar och emissionsfaktorer ifrån HBEFA.

Eftersom SIMAIR bara kan baseras på riktiga meteorologiska år så har vi gjort en studie av de senaste årens meteorologi och undersökt deras representativitet. Vi valde ifrån den studien att utgå ifrån 2019 års meteorologi.

Luftkvaliteten i Sverige på 13 utvalda orter

Vi har också använt det nya scenarioåret för att utföra beräkningar med SIMAIR på 13 utvalda orter runtom i Sverige för att bedöma hur luftkvaliteten i Sverige kommer att se ut år 2030.

Generellt förutsägs minskningar i halterna kvävedioxid (NO2 ) med ungefär 50 % jämfört med idag i alla delar av landet. Detta beror till stor del på den förväntade elektrifieringen av fordonsflottan och till mindre del på utsläppsminskningar i andra utsläppssektorer som el- och värmeproduktion, industrier, arbetsmaskiner och sjöfarten.

Årsmedelvärden av NO2 för de 13 städerna i studien, med MKN, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmål utmarkerade.
Årsmedelvärden av NO2 för de 13 städerna i studien, med MKN, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmål utmarkerade. Förstora Bild

När det kommer till partiklar (PM10) så ser bilden annorlunda ut. Här förväntas mindre påverkan överlag, med vissa orter som får något minskade partikelhalter medan andra orter som får något ökade partikelhalter. Till största delen beror detta på mindre påverkan ifrån elektrifieringen av fordonsflottan, då den dominerande källan till emissioner av PM10 i innerstadsmiljö kommer ifrån sandning och vägslitage.

Årsmedelvärden av PM10 för de 13 städerna i studien, med MKN, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmål utmarkerade.
Årsmedelvärden av PM10 för de 13 städerna i studien, med MKN, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmål utmarkerade. Förstora Bild

Tillgängligt i SIMAIR nu

Det nya scenarioåret är nu tillgänglig till SIMAIRs användare och hittas vid skapandet av nya scenarier. De nya dataseten berör Trafik & vägEmissionsfaktorer och Bakgrundshalter och är taggade med ett (2023) för att synliggöra när prognosen gjordes.