Tredimensionell beräkning av halter av kvävedioxid vid Järnvågen, Göteborg

En ny detaljplan för området Järnvågen väster om Järntorget har arbetats fram av Göteborgs Stad i syfte att möjliggöra ny bebyggelse i området. På uppdrag av Göteborg Stad har SMHI genomfört tredimensionella spridningsberäkningar med CFD-teknik för att utvärdera luftkvaliteten i jämförelse med miljökvalitetsnormer.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad har arbetat fram en detaljplan för området Järnvågen väster om Järntorget i Göteborg. Förslaget är att området kompletteras med en ny och tätare bebyggelse med en blandning av bostäder och verksamheter. Området ligger i direkt anslutning till påtagliga utsläppskällor såsom Oscarsleden och Götatunnelns västra mynning.

SMHI har genom tredimensionell modellering med CFD-teknik simulerat spridningen av luftföroreningar i utomhusluften i området. CFD-modellering möjliggör detaljerade spridningsberäkningar som är fördelaktiga i områden med komplicerade geometrier och utsläppskällor på olika höjd.

CFD-modellering vid Järnvågen i Göteborg
Med tredimensionell CFD-modellering är det möjligt att i detalj studera hur luftföroreningar sprids i urbana bebyggelsemiljöer.

Syftet med projektet var att undersöka hur bebyggelsen påverkar ventilationen i gaturummen och om det finns risk för överskridande av miljökvalitetsnormer. Beräkningar genomfördes för kvävedioxid, vilket var den luftförorening som hade potentiellt störst risk för överskridande av miljökvalitetsnormen i området.

Slutsatserna från studien var att halterna av kvävedioxid redan i dagsläget överskrids i området längs Oscarsleden samt i närheten av Götatunnelns mynning, men att vid en utbyggnad av området enligt föreslagen detaljplan kommer utbredningen av överskridandet att öka något.

Projektets levererades i form av en rapport, där metodiken och beräkningsförutsättningarna redovisades och resultaten presenterades och diskuterades. Utöver en rapport levererades även en metodbeskrivning för CFD-modellering med OpenFoam, i syfte att sprida kompetensen till Göteborgs Miljöförvaltning. Redovisning skedde även i ett seminarium hos uppdragsgivaren.

Snabbfakta

Levererad tjänst: Rapport, metodbeskrivning CFD samt redovisning hos uppdragsgivaren

Tidsperiod för projektet: december 2015 - december 2016

Uppdragsgivare: Göteborgs Stad

Projektledare på SMHI: David Segersson