Effekter av insatser genomförda med medel från 1:10 Klimatanpassning

SMHI ska redovisa vilka insatser som har genomförts genom tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI samt insatser för klimatanpassning som finansieras av anslag 1:9 utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Redovisningen ska innehålla en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Av redovisningen ska särskilt följande framgå:

  • resultatet av de aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning samt sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning
  • effekterna av SMHIs arbete med förebyggande och kunskapshöjande insatser för klimatanpassning
  • hur samverkan har skett med andra myndigheter inklusive länsstyrelser samt kommuner.