Atmosfärskemi och luftföroreningsmodeller

Forskningsområdet inbegriper utveckling och förbättring av SMHIs modellsystem MATCH avseende atmosfärsfysiska och kemiska processer, med målsättning att använda samma modellsystem på olika skalor – hemisfär, regional och urban bakgrund – samt med kemi- och aerosolbeskrivningar anpassade till de problemställningar som studeras.

Spridning, omvandling och deposition av luftföroreningar påverkar klimat, väder, ekosystem och människor på många sätt. Kompetens och välfungerande modellsystem behövs inom atmosfärskemi, bland annat för att kunna forska om luftföroreningars källor och effekter, samt ge stöd till andra myndigheter med utredningar, miljöövervakning, prognos- och beredskapsmodeller.

Huvudsakliga fokus för forskningsområdet är:

  • Forskning och modellutveckling inom atmosfärskemi, atmosfärisk partikelbildning, aerosoldynamik, emissioner från antropogena och naturliga källor och deposition av gaser och partiklar
  • Operationella modellsystem inom luftföroreningsområdet – luftföroreningsprognoser och kris-/haveriberedskapsmodeller
  • Data-assimilation av luftkemiska mätningar (gaser och partiklar) för förbättrade luftföroreningsprognoser och kartläggning av luftföroreningar och deposition
  • Vidareutveckling av modellsystem för finare upplösning (inklusive urbana områden och nationella prognoser)
  • Luftföroreningars effekter (bland annat på ekosystem och hälsa)
  • Utveckling och förvaltning av SMHIs modellsystem MATCH (inklusive kvalitetssäkring, utvärdering, effektivisering, dokumentation och kompetenssäkring)