Vattenföring

Med vattenföring eller vattenflöde menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag.

Vattenföring definieras som flödet av vatten genom en tvärsektion i vattendraget och anges vanligen som volym per tidsenhet, till exempel kubikmeter per sekund.

Avrinningen varierar under året och variationerna är olika för olika delar av landet. I norr är det högvatten i samband med snösmältning och lågvatten under vintern. I söder inträffar även högvatten på senhösten i samband med regn och här är det ofta lågvatten på sommaren på grund av hög avdunstning och/eller liten nederbörd. Sjöar har en dämpande effekt på flöden.

Mänskliga ingrepp, speciellt vattendragens reglering för vattenkraftproduktion, påverkar också mängden vatten i vattendragen. Framför allt i de stora älvarna med en omfattande utbyggnad har stora förändringar skett i förhållande till de naturliga förhållandena. I regleringsmagasinen sparas vatten från vår, sommar och höst för att utnyttjas vintertid. 

Förutom att variationerna under året har ändrats, har i flera vattendrag den totala mängden vatten i vattendragen också ändrats. Vatten leds nu på många håll mellan olika ytvattensystem för att så effektivt som möjligt utnyttjas i vattenmagasin och kraftverk.

Bestämning av vattenföring

SMHI har runtom i landet ett antal stationer som mäter vattennivåerna i våra sjöar och vattendrag. Vid huvuddelen av vattenföringsstationerna erhålls vattenföringen från sambandet mellan vattenstånd och vattenföring, via en så kallad avbördningskurva fastställd för varje station. Avbördningskurvan erhålls genom att man utför vattenföringsmätningar vid olika vattenstånd.