HBV-modellen 1972

Ett epokgörande genombrott för hydrologiska beräkningar kom med den datorbaserade så kallade HBV-modellen.

HBV-modellen kan beräkna prognoser av tillrinningen till vattenkraftssystemens regleringsmagasin och ge underlag för varningar för översvämningar.

Vidare kan modellen nyttjas för dimensionsberäkningar åt vattenkraftindustrin, beräkning av vattenföring på platser där mätningar saknas samt för konsekvensanalys av effekter av miljöpåverkande verksamhet i vattendrag.

HBV-modellen beskriver samspelet mellan meteorologiska skeenden och vattenförhållanden. Den är ett redskap för omräkning av meteorologiska observationer (främst nederbörd och temperatur) till vattenföring för hydrologiska prognoser. Hänsyn tas bland annat till det undersökta avrinningsområdets höjdzoner samt andelen skog och öppen mark.

HBV var namnet på den avdelning på SMHI som i början av 1970-talet utvecklade metoden (Hydrologiska Byrån Vattenbalansavdelningen). Modellen har spritts även till andra länder i världen.