Från Hydrografiska byrån till SMHI

Hydrografiska byrån bildades 1908 med den dubbla rollen att både beskriva och att forska om landets sjöar och vattendrag. Detta myndighetsuppdrag vidareutvecklades efter sammanslagningen med Meteorologiska Centralanstalten 1919 till Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt (SMHA). SMHA bytte sedan namn till SMHI. 

Vattenståndsmätning 1908
Station för vattenståndsiakttagelser inrättas i Torneälv vid Juoksengi 1908. Foto SMHI

Under andra hälften av 1800-talet pågick en livlig debatt rörande nyttan av en ordentlig hydrografisk kartläggning av Sveriges samtliga vattendrag. Det framhölls att enbart de vattenståndsmätningar som gjordes var alldeles för otillräckliga för tidens krav.

Samma diskussioner fördes runt om i Europa. De flesta statsorganiserade hydrografiska instituten tillkom med anledning av det under åren 1880-1910. I Sverige bildades Hydrografiska byrån 1908.

Hydrografiska byrån hade den dubbla rollen att både beskriva och att forska. En av deras viktigaste uppgifter var att göra vattenståndsobservationer i de svenska vattendragen och beräkna flöden. Resultaten av arbetet skulle presenteras i publikationer främst årsböcker och monografier över enskilda flodområden.
 
Efter en inledande planering och inrättande av mätningar av vattenstånd, temperatur och nederbörd med mera under 1908 började det egentliga arbetet år 1909. 

Kostnaderna för hela undersökningen av "Sveriges färskvatten äro i 1909 års stat upptagna till ett belopp af 61,700 kr".

Munkbrogatan

Hydrografiska byrån höll i början till på Munkbrogatan 2. Det är samma hus som tidigare inhyst Krigskollegiet, dit vattnet i Mälaren vid vårfloden 1780. 

Svartvitbild på stort hus i Stockholm
Hydrografiska byråns första adress: Munkbrogatan 2. Huset är idag kapat för att ge plats åt Munkbroleden. Foto SMHIs historiska bildgalleri Förstora Bild

Samarbete med Meteorologiska Centralanstalten, MCA blev till SMHA och senare SMHI

Hydrografiska byrån (HB) och Meteorologiska centralanstalten (MCA) samarbetade bland annat om de särskilda nederbördsstationer som upprättades runt om i landet och om snöobservationer. De journaler observatörerna sände till MCA bearbetades av HB.

År 1919 slogs Hydrografiska byrån ihop med Meteorologiska Centralanstalten till Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt (SMHA), med kvarter på Munkbrogatan. Chefen för Hydrografiska byrån, Axel Wallén, blev den nya myndighetens förste chef. 

Hydrografi blir hydrologi

I början av 1900-talet användes ordet Hydrografi för att beskriva Hydrografiska byråns arbete. Då liksom idag betyder hydrografi att kartlägga och beskriva Sveriges sjöar och vattendrag. Hydrografiska Byråns arbetet var bredare än så och efter hand arbetade man mer och mer med hydrologiska frågor.

Hydrologi är läran om vatten på land, förekomst, cirkulation och fördelning. Begreppet hydrologi växte och utvecklades under 1900-talet, liksom SMHAs arbete med det. SMHA – Sveriges Meteorologiska och Hydrografiska Anstalt bytte därför namn 1945  till SMHI – Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut.

Nederbördsmätning Svedåsen Hälsingland 1913.
Bilden föreställer lantbrukare Bladh tillsammans med sin nederbördsmätare. Bladh var observatör i Svedåsen, Undersvik socken i Hälsingland. Stationen upprättades i september 1913 och det är förmodligen denna händelse som fotografiskt förevigats. Foto SMHI

Flytt inom Stockholm och senare till Norrköping

SMHI låg från starten placerat i Stockholm.

På slutet av 50-talet låg kontoret vid Fridhemsplan i Stockholm.  Meteorologerna behövde då större utrymme, så hydrologerna fick flytta ut. Under första halvan av 1960-talet var Hydrologiska byrån splittrad geografiskt, en större del huserade på översta våningen av en kexfabrik i Ulvsunda, en annan del hamnade på Rosenlundsgatan på Söder.

1965 flyttade de ihop igen och blev grannar med gamla SMHI vid Fridhemsplan. Hydrologiska byrån leddes då av byråchef Nybrant och bestod av tre avdelningar, hydrologiska avdelningen, kontrollavdelningen och isavdelningen, med varsin byrådirektör i spetsen. De hette Tryselius, Ernfors och Fremling. 

1976 flyttade SMHI till Norrköping. Då fick alla discipliner nya stora lokaler och hydrologerna fick dessutom en stor bassäng där flyglar kunde kalibreras.