Hydrografiska byrån

Hydrografiska byrån (HB) och Meteorologiska centralanstalten (MCA) samarbetade om de särskilda nederbördsstationer som upprättades runt om i landet. De journaler observatörerna sände till MCA bearbetades av HB.

Vattenståndsmätning 1908
Station för vattenståndsiakttagelser inrättas i Torneälv vid Juoksengi 1908. Foto SMHI

En av hydrografiska byråns viktigaste uppgifterna var att göra vattenståndsobservationer i de svenska vattendragen och beräkna flöden. Resultaten av arbetet skulle presenteras i publikationer främst årsböcker och monografier över enskilda flodområden.
 
Efter en inledande planering och inrättande av mätningar av vattenstånd, temperatur och nederbörd med mera under 1908 började det egentliga arbetet år 1909. 

Kostnaderna för hela undersökningen av "Sveriges färskvatten äro i 1909 års stat upptagna till ett belopp af 61,700 kr".

Nederbördsmätning Svedåsen Hälsingland 1913.
Bilden föreställer lantbrukare Bladh tillsammans med sin nederbördsmätare. Bladh var observatör i Svedåsen, Undersvik socken i Hälsingland. Stationen upprättades i september 1913 och det är förmodligen denna händelse som fotografiskt förevigats. Foto SMHI