Ny organisation och nytt namn 1945

Under det utredningsarbete som skulle leda fram till organisationsförändringen den 1 juli 1945, diskuterades en namnändring. Dåvarande Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalts inlägg i frågan kan anses som så pass intressanta att de här återges i sin helhet:

SMHA-logga
Illustration SMHI Förstora Bild

"Av en lämplig benämning bör med hänsyn till verkets under normala förhållanden omfattande internationella verksamhet fordras, att den korrekt anger verkets arbetsområde, att den klart visar vilket land verket tillhör samt att den är internationellt förståelig redan i den svenska formen.

Benämningen statens meteorologisk-hydrografiska anstalt fyller icke dessa anspråk.

Hydrografi är enligt engelskt språkbruk alltid, enligt franskt i regel och enligt tyskt numera oftast vetenskapen om havets förhållanden. På svenska finnes denna betydelse i benämningen svenska hydrografisk-biologiska kommissionen. Hydrologi betecknar på alla språk vetenskapen om vattnets kretslopp och vad därmed sammanhänger, speciellt således färskvattendragens förhållanden. (Vid århundradets början användes i tyskan hydrologi även såsom benämning på läran om grundvattnet, och hydrologi har en tid i viss utsträckning använts även i Sverige i denna betydelse).

Då den nuvarande hydrografiska avdelningen väsentligen sysslar med hydrologi och endast i ringa omfattning med hydrografi, under det att sjökarteverket och hydrografisk-biologiska kommissionen syssla väsentligen med hydrografi, bör avdelningens benämning rätteligen vara "hydrologiska" och ej "hydrografiska" byrån och motsvarande ändring bör göras i verkets benämning. Även benämningen statshydrograf bör utbytas mot statshydrolog, som blir bättre motsvarighet till statsmeteorolog. (Hydrograf betecknar på engelska en vattenståndskurva och ett instrument för automatisk registrering av en sådan. Sjökarteverket torde dock önska få benämningen för vissa tjänstemän där).

Av benämningen bör klart framgå, att det är ett svenskt verk. Jämför "Det Danske Meteorologiske Institut" och "Det Norske Meteorologiske Institutt". Med hänsyn till internationella förhållanden är det dock bättre att landets namn ingår såsom i "Sveriges geologiska undersökning".

Den nuvarande benämningen för genom beteckningen "anstalt" lätt tanken på anstalter för vård av olika slag.

Om man slutligen tar hänsyn till att den meteorologiska delen av verksamheten är den största, synes med hänsyn till vad ovan anförts alternativa lämpliga benämningar vara

"Sveriges institut för meteorologi och hydrologi"
"Sveriges meteorologisk-hydrologiska institut"
"Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut"
eller
"Sveriges hydro-meteorologiska institut".

Dessa benämningar fylla helt anspråken på att vara korrekta och direkt begripliga för alla kulturspråk. De äro därjämte lätta att översätta. Den sista är något kortare än den nuvarande, men har möjligen den nackdelen att kunna misstydas. Hydrometeorologi är en speciell del av meteorologin.

Valet synes böra stå mellan de två första benämningarna. Den första (SIMH) förefaller bäst men är längst. Den andra (SMHI) har fördelen av att vara snarlik den nuvarande (SMHA)."