Hydrografiska Byråns årsböcker (1908 - 1918)

Nedan visas Hydrografiska byråns årsböcker. Årsbok 1 till 5 har digitaliserats.  

Blå gammal bok
Hydrografiska Byråns årsbok nummer 8 för året 1916. Foto SMHI

Hydrografiska byråns årsböcker, af hvilken den första härmed öfverlämnas till offentligheten, äro afsedda att i främsta rummet innehålla sammanställningar och bearbetningar af de observationer och mätningar, som för den hydrografiska undersökningen af Sveriges färskvatten utföras genom hydrografiska byrån och beträffande de meteorologiska förhållandena genom statens meteorologiska centrala anstalt. De komma därför hufvudsakligast att utgöras af tabeller, kartor och grafiska framställningar af de data, som genom dessa iakttagelser och mätningar erhållits, och texten kommer i regel att inskränka sig till förklaringar till dessa jämte en öfversikt af de hydrografiska förhållandena i landet under det år som publikationen omfattar.

Hydrografiska Byrån - Årsbok 1 för åren 1908 och 1909

Årsbok nr 1 avser åren 1908-1909 (tryckt 1911). Utöver standardinformation om väder- och vattenläget, innehåller den även två uppsatser signerade Axel Wallén: ”Kännedomen om Sveriges hydrografi före tiden omkring år 1870” och ”Uppkomsten och organisationen af den hydrografiska undersökningen af Sveriges färskvatten”.

Hydrografiska byrån årsbok 1 för åren 1908 och 1909

Hydrografiska Byrån - Årsbok 2 för år 1910

Årsbok nr 2 avser 1910 (tryckt 1912). Den innehåller sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

Hydrografiska Byrån - Årsbok 2 för år 1910

Hydrografiska Byrån - Årsbok 3 för år 1911

Årsbok nr 3 avser år 1911 (tryckt 1913). Utöver standardinformation om väder- och vattenläget, innehåller den även ”Hydrografiska byråns hydrometriska utrustning” (rikt illustrerad) av Richard Smedberg.

Hydrografiska Byrån Årsbok 3 för år 1911

Hydrografiska Byrån - Årsbok 4 för år 1912

Årsbok nr 4 avser 1912 (tryckt 1914). Den innehåller sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

Hydrografiska Byrån - Årsbok 4 för år 1912

Hydrografiska Byrån - Årsbok 5 för år 1913

Årsbok nr 5 avser 1913 (tryckt 1915). Den innehåller sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

Hydrografiska Byrån - Årsbok 5 för år 1913

Fler årsböcker:

Nr 6: 1914 (1917).

Nr 7: 1915 (1918).

Nr 8: 1916 (1919).

Nr 9-10: 1917 och 1918 (1921).