Hydrografiska byrån årsbok 1 för åren 1908 och 1909

Typ: Faktablad
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Hydrografiska byråns årsböcker, af hvilken den första härmed öfverlämnas till offentligheten, äro afsedda att i främsta rummet innehålla sammansfällningar och bearbetningar af de observationer och mätningar, som för den hydrografiska undersökningen af Sveriges färskvatten utföras genom hydrografiska byrån och beträffande de meteorologiska förhållandena genom statens meteorologiska centrala anstalt. De komma därför hufvudsak-ligast att utgöras af tabeller, kartor och grafiska framställningar af de data, som genom dessa iakttagelser och mätningar erhållits, och texten kommer i regel att inskränka sig till förklaringar till dessa jämte en öfversikt af de hydrografiska förhållandena i landet under det år som publikationen omfattar.