Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 9, 2021

Artdiversiteten och cellantalen var låga på Å17, men höga på de tre andra stationerna. Å17 hade mest små arter av dinoflagellater, som Gymnodiniales, Heterocapsa rotundata och Karenia mikimotoi*. De andra stationerna hade både kiselalger och dinoflagellater i varierande storlekar, samt en hel del …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Marie Johansen
Publicerad: oktober 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2021

Artdiversiteten var överlag relativt hög vid flertalet stationer i Västerhavet även om totala cellantalen var ganska låga. Olika kiselalger återfanns i höga cellantal och exempelvis Pseudo-nitzschia* var vanlig vid alla provtagna stationer. Bland dinoflagellater återfanns Karenia mikimotoi i höga …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: september 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2021

Analyserna utfördes ombord på fartyget Svea under expeditionens gång. Vatten från integrerat djup alternativt diskreta djup har filtrerats ner på 5μm filter och analyserats med ett rättvänt mikroskop. Metoden innebär att framförallt större celler kan identifieras medan små celler blir svårbestämda …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: 19 juli 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2021

Vid samtliga stationer i Västerhavet dominerade kiselalger i olika grad och framför allt återfanns höga cellantal av Dactyliosolen fragilissimus. Bland de få dinoflagellater som noterades var det släktet Tripos som var vanligast. Vid flertalet stationer återfanns relativt höga cellantal av …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: juni 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2021

Vid samtliga stationer i Västerhavet dominerade kiselalger och framför allt återfanns höga cellantal av Skeletonema marinoi. Bland de dinoflagellater som återfanns var det släktet Tripos som var vanligast. De integrerade klorofyllvärdena var normala för årstiden. Värt att nämna var att vid Anholt E …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: juni 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2021

Efter vårblomningen fanns det mest små celler kvar samt enstaka arter av dinoflagellater och kiselalger i både Kattegatt och Skagerrak. Flertalet arter och släkten av potentiellt giftiga växtplankton fanns längs hela västkusten i april. Klorofyllvärdena vid samtliga stationer var normala för …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: maj 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2021

Vårblomningen var i princip över på svenska västkusten och det var mest små celler kvar och enstaka arter dinoflagellater. Vid de södra stationerna fanns fortfarande en del kiselalger kvar. Klorofyllvärdena var låga vid stationerna i Skagerak och under normalt vid Kattegatt. I den sydvästra …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: april 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2021

Vårblomningen var i gång vid Å17 i yttre Skagerrak med höga cellantal av framför allt kiselalgen Skeletonema marinoi. I övrigt var cellantalen förvånansvärt låga med tanke på de höga klorofyllvärdena. Vid Släggö var det fortfarande låg växtplanktondiversitet. I Kattegatt var det också vårblomning …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Maria Karlberg
Publicerad: mars 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2021

Diversiteten av växtplankton och totalt antal celler var lite högre än man kan förvänta sig av årstiden förutom vid station Släggö där både cellental och biodiversitet var låga. Kiselalger dominerade överlag i antal vid samtliga stationer. Framför allt var kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia* vanlig …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: januari 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2020

Diversiteten av växtplankton och totalt antal celler var som man kan förvänta sig av årstiden relativt låg. Å17 stack ut lite med relativt hög artdiversitet. Kiselalger dominerade i antal vid samtliga stationer förutom vid Släggö där dinoflagellater var mer vanliga. Framför allt var …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: december 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad