Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 1, 2024

I Kattegatt var artdiversiteten av växtplankton hög med tanke på årstiden, men de totala cellantalen var låga. I Skagerrak var artdiversiteten något lägre. I Skagerrak besöktes endast Släggö, den mer kustnära stationen. Planktonsamhället i Västerhavet var ett typiskt vintersamhälle med mestadels …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: januari 2024
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2023

Artdiversiteten och de totala cellantalen var låga i Skagerrak men högre i Kattegatt. Kiselalger dominerade vid samtliga stationer och bland de större cellerna. Pseudo-nitzschia* var vanlig vid de flesta stationer. De små cellerna hade en dominans av cryptomonader och Emiliania huxleyi. De …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: november 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2023

Endast två stationer var möjliga att provta i västerhavet denna resa på grund av hård vind och sjögång. Vid både Släggö i Skagerrak och vid Anholt E i Kattegatt var artdiversiteten hög med en dominans av kiselalger vid båda stationerna. Bland kiselalgerna var det potentiellt giftiga släktet …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: november 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2023

Septemberexpeditionens högsta antal arter noterades vid Släggö och dinoflagellaterna Scrippsiella-gruppen och Ensiculifera carinata var talrika. De totala cellantalen var dock generellt sett låga vid alla västkuststationer. Det fanns flera arter av dinoflagellater än av kiselalger i proverna och …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Maria Karlberg
Publicerad: oktober 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2023

Diversiteten och totala cellantalen var generellt sett relativt höga vid samtliga stationer i västerhavet. Undantaget var Å17 där få celler och låg artdiversitet återfanns. Dinoflagellater var vanligast förekommande i Skagerrak, medan kiselalger var vanligast förekommande i Kattegatt.  De …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Anders Torstensson
Publicerad: 11 september 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2023

Artdiversiteten var allmänt låg i både Skagerrak och Kattegatt. De större cellerna dominerades av dinoflagellatssläktet Tripos tillsammans med Proboscia alata vid de flesta stationer. De mindre cellerna var framför allt dominerade av Emiliania huxleyi som var talrik vid samtliga stationer. Värt att …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2023

Diversiteten var generellt låg vid samtliga stationer i västerhavet. Cellantalen var däremot normala och vid Å17 var de snudd på höga med en dominans av kiselalger. Samtliga stationer i västerhavet hade höga cellantal av kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus som är vanlig på sommaren. Små celler …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Marie Johansen
Publicerad: juni 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2023

Diversiteten och de totala cellantalen var generellt låga vid samtliga stationer i västerhavet. Små celler dominerade överlag i antal vilket är vanligt på våren i västerhavet. Vid Å17 återfanns höga celltätheter av coccolitoforiden Emiliania huxleyi. I Kattegatt återfanns fortfarande höga …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: juni 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2023

Vid Å17 i yttre Skagerrak var växtplanktondiversiteten hög med den för fisk potentiellt skadliga flagellaten Pseudochattonella*, kiselalgen Guinardia delicatula och cryptomonadales som de mest talrika organismerna. Vid Släggö var diversiteten mycket låg med högst cellantal av cryptomonadales och …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Maria Karlberg
Publicerad: april 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2023

Framför allt i Skagerrak var diversiteten av växtplankton mycket låg, i synnerhet vid den yttre stationen, Å17. I Kattegatt var antalet arter och totala cellantal högre än i Skagerrak. Bland kiselalgerna var det högst cellantal av Guinardia delicatula, medan Dinophysis norvegica* och Tripos …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Maria Karlberg
Publicerad: mars 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad