Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 1, 2021

Diversiteten av växtplankton och totalt antal celler var lite högre än man kan förvänta sig av årstiden förutom vid station Släggö där både cellental och biodiversitet var låga. Kiselalger dominerade överlag i antal vid samtliga stationer. Framför allt var kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia* vanlig …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: januari 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2020

Diversiteten av växtplankton och totalt antal celler var som man kan förvänta sig av årstiden relativt låg. Å17 stack ut lite med relativt hög artdiversitet. Kiselalger dominerade i antal vid samtliga stationer förutom vid Släggö där dinoflagellater var mer vanliga. Framför allt var …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: december 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2020

Diversiteten av växtplankton var över lag hög i Västerhavet. Kiselalger dominerade i antal vid samtliga stationer. Framför allt var kiselalgen Leptocylindrus danicus vanlig vid samtliga stationer. Vid Å17, den yttersta stationen i Skagerrak återfanns enstaka celler av arter som normalt förekommer i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik och Marie Johansen
Publicerad: november 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2020

Diversiteten av växtplankton var varierande i Västerhavet. Vid Anholt E samt Släggö var den relativt hög medan Å17 samt N14 Falkenberg innehöll få arter och mestadels små celler. Det fanns relativt höga cellantal av kalkflagellaten Emiliania huxleyi i samtliga Västerhavsproverna. De integrerade …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: september 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2020

Diversiteten av växtplankton var högre i Kattegatt än i Skagerrak. I Kattegatt fanns tydlig påverkan av Östersjöns blomningar, genom att det fanns ytansamlingar av cyanobakterier som drivit ut genom Öresund. Det fanns relativt höga cellantal av kalkflagellaten Emiliania huxleyi i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2020

Analyserna utfördes ombord på fartyget Svea under expeditionens gång. Vatten från integrerat djup alternativt diskreta djup har filtrerats ner på 5μm filter och analyserats med ett rättvänt mikroskop. Metoden innebär att framförallt större celler kan identifieras medan små celler är svårbestämda …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2020

Både artdiversitet och totala cellantal var högre vid Släggö (kuststation) än vid Å17 (utomskärs) vid denna provtagning. Kiselalger dominerade vid båda stationerna med en tydlig dominans av Guinardia flaccida. Denna art dominerade även i de fluorescenstoppar som återfanns. De två stationerna i …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: juni 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2020

Både artdiversitet och totala cellantal var relativt höga vid båda stationerna i Skagerrak vid denna provtagning. Kiselalger dominerade med en kombination av arter. Ett antal fluorescenstoppar återfanns på olika djup. Prov tagna från dessa visade att kiselalger dominerade klart i dessa skikt. …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: maj 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2020

Både artdiversitet och totala cellantal var låga vid samtliga stationer i Västerhavet vid denna provtagning. Generellt sett var dinoflagellatsläktet Tripos (tidigare Ceratium) vanligt vid samtliga stationer. Vid båda stationerna i Kattegatt återfanns den potentiellt giftiga arten Dinophysis …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: april 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2020

Vid Å17, längst ut i Skagerrak, var artdiversiten och den totala cellkoncentrationen hög vilket visade att vårblomningen var igång. Station Släggö vid kusten hade lägre artdiversitet av växtplankton och den totala cellkoncentrationen var något lägre. Samhällena vid de båda stationerna i Skagerrak …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: mars 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad