Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 8, 2023

Diversiteten och totala cellantalen var generellt sett relativt höga vid samtliga stationer i västerhavet. Undantaget var Å17 där få celler och låg artdiversitet återfanns. Dinoflagellater var vanligast förekommande i Skagerrak, medan kiselalger var vanligast förekommande i Kattegatt.  De …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Anders Torstensson
Publicerad: 11 september 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2023

Artdiversiteten var allmänt låg i både Skagerrak och Kattegatt. De större cellerna dominerades av dinoflagellatssläktet Tripos tillsammans med Proboscia alata vid de flesta stationer. De mindre cellerna var framför allt dominerade av Emiliania huxleyi som var talrik vid samtliga stationer. Värt att …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2023

Diversiteten var generellt låg vid samtliga stationer i västerhavet. Cellantalen var däremot normala och vid Å17 var de snudd på höga med en dominans av kiselalger. Samtliga stationer i västerhavet hade höga cellantal av kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus som är vanlig på sommaren. Små celler …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Marie Johansen
Publicerad: juni 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2023

Diversiteten och de totala cellantalen var generellt låga vid samtliga stationer i västerhavet. Små celler dominerade överlag i antal vilket är vanligt på våren i västerhavet. Vid Å17 återfanns höga celltätheter av coccolitoforiden Emiliania huxleyi. I Kattegatt återfanns fortfarande höga …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: juni 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2023

Vid Å17 i yttre Skagerrak var växtplanktondiversiteten hög med den för fisk potentiellt skadliga flagellaten Pseudochattonella*, kiselalgen Guinardia delicatula och cryptomonadales som de mest talrika organismerna. Vid Släggö var diversiteten mycket låg med högst cellantal av cryptomonadales och …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Maria Karlberg
Publicerad: april 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2023

Framför allt i Skagerrak var diversiteten av växtplankton mycket låg, i synnerhet vid den yttre stationen, Å17. I Kattegatt var antalet arter och totala cellantal högre än i Skagerrak. Bland kiselalgerna var det högst cellantal av Guinardia delicatula, medan Dinophysis norvegica* och Tripos …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Maria Karlberg
Publicerad: mars 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2023

Vårblomningen var främst igång i Kattegatt, med höga cellantal av framför allt kiselalgerna Skeletonema marinoi och Thalassiosira nordenskioeldii. Även klorofylltopparna vid Fladen och Anholt (Kattegatt) dominerades av Skeletonema marinoi. Alla stationer hade liknande artsammansättning, men …

 
Typ: Rapport
Författare: Anders Torstensson, Marie Johansen
Publicerad: mars 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2023

I Kattegatt var artdiversiteten av växtplankton hög, men de totala cellantalen var låga. I Skagerrak var artdiversiteten något lägre. Allt ligger dock till rätta för vårblomning och med tanke på att den brukar starta söderifrån så blir det troligtvis så även i år när vi ser den högre …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2022

Diversiteten och de totala cellantal av växtplankton var relativt höga vid flertalet stationer i Västerhavet. Enda undantaget var vid Å17 där det totala cellantalet var lågt. Kiselalger dominerade överlag i cellantal och framför allt var Pseudosolenia calcar-avis vanlig i Kattegatt. Kalkalgen …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: december 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2022

Växtplanktondiversiteten var mycket låg, antalet arter var något förhöjt vid Släggö jämfört med övriga Västerhavsstationer, men de totala cellantalen var låga i hela området. Vid Släggö fanns moderata antal av kiselflagellaten Octactis speculum och dess nakna form, Dictyochales* som är potentiellt …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad