Algrapport nummer 2, 2024

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

I Kattegatt kunde man skönja en antydan till vårblomning men troligtvis bara i sin startgrop. Kiselalgerna dominerade och bestod mestadels av de arter som brukar vara vanliga i vårblomningen. I Skagerrak var det däremot ett både artfattigt samhälle med få celler. Trots det låga cellantalet så återfanns den vanliga vårblomningsarten Skeletonema marinoi men i låga tätheter. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var inom det normala för månaden vid alla stationer. Diversiteten och cellantalen av växtplankton var mycket låga i Östersjön, med mest små celler såsom Cryptomonadales och mindre Gymnodiniales. Den centriska kiselalgen Actinocyclus octonarius återfanns vid några stationer. Vid stationerna BY29 och BY38 förekom något filament av cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var mestadels låga men inom det normala för månaden vid alla stationer, förutom vid BY2 och BY31 där de var lägre än normalt. Vid BY29 var det integrerade provet (0–10 m) lite över det normala.