Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 42, 2019

Yttemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 10-14 °C, betydligt kallare än vid föregående expedition i september. En termoklin fanns fortfarande i Östersjön på ca 30 m djup, ca 15 m djup i Kattegatt och i Skagerrak fanns nästan ingen termoklin kvar. Salthalten i ytvattnet (0-10 m) …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: oktober 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 37-38, 2019

Yttemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 14.5-17.5°C i den övre vattenmassan. I Östersjön fanns en stark termoklin i hela området, vanligtvis omkring 30 meters djup med kallt underliggande vatten, i Kattegatt var temperaturen i underliggande vatten inte lika låg. Salthalten var …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: oktober 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 33-34, 2019

Yttemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 17-19 °C. Blåsigt väder hade blandat ner det varmare ytvattnet i Skagerrak ner till 60 meter och termoklinen var nu delvis uppbruten eller djupare. I övriga områden låg temperaturskiktningen kring 15-20 meter. 
 
Halterna av …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: augusti 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 29, 2019

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön. Vädret var soligt och mestadels lugnt. I Östersjön observerades flera ytansamlingar av cyanobakterier. Under expeditionen analyserades levande prover av …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: juli 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24, 2019

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Normala ytvattentemperaturer och salthalter noterades i samtliga havsområden. Vårblomningen hade förbrukat medparten av näringsämnena i ytvattnet men …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 19-20, 2019

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön och Finska Viken.
Normala ytvattentemperaturer och salthalter noterades i samtliga havsområden. Ytsalthalten var över det normala i delar av Skagerrak samt i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: maj 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 14-15, 2019

Ytvattentemperaturen låg mellan 2,9–6,5 ºC, kallast i de norra delarna av Egentliga Östersjön och varmast i Västerhavet. Salthalten i ytskiktet varierade mellan som högst 30,5 i yttre Skagerrak till som lägst 6,8 i Östersjön. Vid några stationer i Östersjön var det aningen saltare än normalt i ytan.

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: april 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 11, 2019

I Skagerrak var i stort sett hela vattenkolumnen omblandad vilket innebar högre salthalter och temperaturer än normalt i ytvattnet. Enbart vid Å17 kunde en svag skiktning ses vid omkring 30 meter med lite kallare och mindre salt vatten i ytlagret. Även halterna av närsalter var liknande i ytlager …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: april 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 38-39, 2018

Expeditionen blev inledningsvis lite försenad, och det var en del problem med maskinerna ombord, vilket gjorde att R/V Aranda inte kunde hålla full hastighet. Efter drygt halva resan framkom att andra bokningar fått företräde varvid SMHIs expedition avbröts i Lysekil. Stora delar av Östersjön blev …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: mars 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 7-8, 2019

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön. I Egentliga Östersjön genomfördes vinterkartering av närsalter.

I de norra och västra delarna av Egentliga Östersjön uppmättes svavelväte från omkring 80 m …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: februari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad