Rapport från havet med R/V Svea vecka 6-7, 2024

Under perioden 2024-02-06 till 2024-02-13 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön. I Egentliga Östersjön genomfördes kartering av näringsämnen.

Temperaturen i ytvattnet var normal till något över det normala och varierade från 2–3 °C i Östersjön till 3–6 °C i Västerhavet.

I Skagerrak hade koncentrationen av lösta oorganiska näringsämnen ökat i ytvattnet och de var normala för månaden. Även i Kattegatt var det normala halter av näringsämnen men koncentrationen av DIN (löst oorganiskt kväve) hade ökat sedan januari, silikat hade minskat och fosfathalterna var ungefär de samma. I Egentliga Östersjön hade koncentrationen av näringsämnen ökat vid de flesta stationerna sedan januari. Koncentrationen av DIN var normal medan silikat var över det normala i hela Egentliga Östersjön. Koncentrationen av fosfat var normal i Arkona-, Bornholmns- och Västra Gotlandsbassängen och över det normala i Östra Gotlandsbassängen och norra Egentliga Östersjön.

Syresituationen var god vid samtliga stationer i Skagerrak, Kattegatt och Öresund, ingen syrebrist noterades.

I Arkonabassängen var syresituationen god i bottenvattnet och koncentrationen av syre hade ökat något sedan januari. Det inflöde som skedde i slutet av december 2023 kunde nu ses på sin väg genom Bornholmsbassängen, vid stationerna BY4 och Hanöbukten har syrekoncentrationen minskat sedan januari men vid BY5 är det istället en rejäl ökning av syre i bottenvattnet jämfört med januari. Vid BY5 var det nu närmast botten strax under gränsen för syrebrist (<4ml/l) men däröver var det fortfarande ett lager med akut syrebrist (<2 ml/l). I Östra Gotlandsbassängen var det syrefritt och svavelväte uppmättes från 70 m och det var akut syrebrist från 60 m. I norra Egentliga Östersjön var det syrefritt från 90 m och akut syrebrist från 80 m. I Västra Gotlandsbassängen varierade djupnivån för syrefritt och akut syrebrist från 125 respektive 90 m vid BY31 till 70 respektive 60 m vid BY38.

SMHI:s nästa ordinarie expedition med R/V Svea är planerad till 8:e – 13:e mars, med start i Kalmar och avslut i Lysekil.

Resultat

Expeditionen genomfördes ombord på R/V Svea och startade i Lysekil den 6:e februari och avslutades i Västervik på morgonen den 14:e februari. Vädret under expeditionen var mulet med svaga vindar i varierande riktning i början av expeditionen, för att öka till kulingstyrka från ost under ett par dygn i södra och östra Östersjön. Lufttemperaturen låg mellan -2 och +2 °C hela veckan.

Nästan alla planerade stationer provtogs, 44 av de planerade 46 stationerna. Fyra extra stationer med CTD-mätning gjordes runt Bornholm för att registrera inflödet som skedde i december 2023. Den årliga vinterkarteringen av näringsämnen i Egentliga Östersjön genomfördes.

Sveas instrument för att mäta profiler under gång, MVP, kördes vid ett par transekter i södra Östersjön, samt en station i Västra Gotlandsbassängen. Även Ferryboxsystemet och ADCPn kördes kontinuerligt under hela expeditionen.

MVP-system som tappades i Kattegatt i december bärgades under den här expeditionen.

Rapporten är baserad på data som genomgått en första kvalitetskontroll och som är jämförd mot månadsmedelvärde för perioden 1991 – 2020. När ytterligare kvalitetsgranskning genomförts kan vissa värden komma att ändras. Värden som anges i rapporten har avrundats till närmaste tiondel och kan därför skilja sig från publicerade värden. Data publiceras så fort som möjligt på datavärdens hemsida, normalt inom ca en vecka efter avslutad expedition. Vissa analyser utförs efter expeditionen och publiceras därför senare.

Ladda hem data från SHARKweb

Skagerrak

Temperaturen i ytvattnet var normal till något över det normala och varierade från 4 till 6 °C. Salthalten i ytvattnet varierade mellan 31–33 psu och var normal längs Å-snittet och något över det normala närmare kusten vid Släggö och även vid P2. Vid stationerna Å17 till Å15 var det välblandat ner till 30–40 meter där termoklin och haloklin sammanföll. Närmare kusten låg denna skiktning närmare ytan, kring 5–10 meter, och vid P2 var det ett språngskikt vid 5 meter och sedan välblandat ner till 20 meter. Vid Å17 längst ut i Å-snittet ökade temperaturen ner till 100 meter, därunder var det ett lager med kallare vatten som sedan blev varmare igen vid 200 meter.

Stationerna Å17 och Å15 provtogs inte i januari men vid övriga stationer i Skagerrak hade koncentrationen av lösta oorganiska näringsämnen i ytvattnet ökat nu i februari jämfört med förra mättillfället. DIN (löst oorganiskt kväve) varierade mellan 6,2–15,2 µmol/l, fosfat 0,6–0,7 µmol/l och silikat 4,6–12,2 µmol/l. De lägsta halterna uppmättes i yttre delarna av Å-snittet och de högre närmare kusten. Halterna var normala för månaden förutom vid stationen P2 där de var över det normala.

Syresituationen var god vid samtliga stationer i Skagerrak, normala värden för årstiden uppmättes med koncentrationer mellan 5,8–6,9 ml/l.

Klorofyllfluorescens är ett mått på planktonaktivitet som mäts med en sensor monterad på CTDn. Inga kraftiga klorofyllfluorescenstoppar uppmättes, men vid samtliga stationer noterades viss aktivitet i det välblandade ytlagret.
 

Kattegatt och Öresund

Temperaturen i ytvattnet hade ökat något sedan januari och var kring 3–4 °C. Vid Fladen och Anholt E var det något över det normala för årstiden. Salthalten i ytvattnet var över det normala och ökade från 26,6 psu vid Anholt E till 30,2 psu vid Fladen. I Öresund var salthalten normal och 16,5 psu. Termoklin och haloklin sammanföll kring 20–30 meter. Vid den kustnära stationen N14 Falkenberg var det även en grundare skiktning vid 5 meter.

Koncentrationen av oorganiska näringsämnen i ytvattnet var inom det normala i Kattegatt. I Öresund var DIN och silikat över det normala. Halterna av DIN hade ökat sedan januari och var mellan 6,6 och 8,3 µmol/l. Halterna av silikat hade minskat (8,7–15,1 µmol/l) och fosfathalterna var ungefär de samma (0,6 µmol/l).  

Syrehalterna i Kattegatts bottenvatten var normala för årstiden, kring 6 ml/l vid samtliga stationer.

Klorofyllfluorescensen var högre i ytvattnet i Kattegatt jämfört med Skagerrak, högst var den vid N14 Falkenberg och Anholt E. Vid Anholt E noterades även en klorofyllfluorescenstopp kring 12 meter.

Egentliga Östersjön

Temperaturen i ytlagret var normal för månaden vid samtliga stationer i Egentliga Östersjön och varierade mellan 2 och 3,5 °C. Kallast var det i Västra Gotlandsbassängen. Salthalten i ytlagret varierade från som lägst 6,8 psu i Västra Gotlandsbassängen till som högst 8,2 psu i Arkonabassängen. Salthalten var över det normala i Östra Gotlandsbassängen och i norra Egentliga Östersjön. I övriga delar varierade den från under normalt till över normalt vid olika stationer. I Arkonabassängen var vattnet välblandat ner till 25 m där termoklin och haloklin sammanföll. I Bornholmsbassängen sträckte sig det välblandade ytlagret ner till 40–50 m, i Östra- och Västra Gotlandsbassängen ner till 50–60 m.  

Vid de flesta stationerna hade koncentrationen av näringsämnen ökat i ytvattnet sedan januari. Koncentrationen av löst oorganiskt kväve var normal i ytlagret och varierade kring 2,9–4,9 µmol/l. Koncentrationen av fosfat var normal i Arkona-, Bornholms- och Västra Gotlandsbassängen och över det normala i Östra Gotlandsbassängen och norra Egentliga Östersjön. Fosfathalterna varierade kring 0,66–0,86 µmol/l. Koncentrationen av silikat var över det normala i hela Egentliga Östersjön, 16–20 µmol/l.

I Arkonabassängen var syresituationen god i bottenvattnet och koncentrationen av syre hade ökat något sedan januari. Det inflöde som skedde i slutet av december 2023 kunde nu ses på sin väg genom Bornholmsbassängen, vid stationerna BY4 och Hanöbukten har syrekoncentrationen minskat sedan januari men vid BY5 är det istället en rejäl ökning av syre i bottenvattnet jämfört med januari. Vid BY5 var det nu närmast botten strax under gränsen för syrebrist (<4ml/l) men däröver var det fortfarande ett lager med akut syrebrist (<2 ml/l). I Östra Gotlandsbassängen var det syrefritt och svavelväte uppmättes från 70 m och det var akut syrebrist från 60 m. I norra Egentliga Östersjön var det syrefritt från 90 m och akut syrebrist från 80 m. I Västra Gotlandsbassängen varierade djupnivån för syrefritt och akut syrebrist från 125 respektive 90 m vid BY31 till 70 respektive 60 m vid BY38.

Fluorescensmätningar från CTDn visade på planktonaktivitet i ytlagret framförallt i Arkonabassängen och Öresund.

Mer information om algsituationen finns att läsa i:
Algaware-rapporten

Tvärsnitt syre
Figur: Snitt som visar syrekoncentration, salthalt och temperatur från mätningar med CTD och MVP, från Skagerrak till Östra Gotlandsbassängen och vidare in i Västra Gotlandsbassängen. Förstora Bild
Kväve
Figur: Koncentrationen (µmol/l) av oorganiskt kväve i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Fosfat
Figur: Koncentrationen (µmol/l) av fosfat i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Silikat
Figur: Koncentrationen (µmol/l) av silikat i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Syre
Figur: Syrekoncentrationen (µmol/l) i bottenvattnet. Förstora Bild
Temp
Figur: Temperaturen i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Salt
Figur: Salthalten i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild

Deltagare under expeditionen

Namn Roll Från
Sara Johansson Expeditionsledare, Marin kemist SMHI
Ann-Turi Skjevik Marinbiolog SMHI
Sari Sipilä Kemist SMHI
Daniel Bergman Sjöstrand Marin tekniker SMHI
Monica Lindner Kemist SMHI


Bilagor:

Färdkarta (8,7 MB, pdf)

Tabell över stationer, analyserade parametrar och antal provtagningsdjup (70 kB, pdf)

Figurer över månadsmedelvärden och vertikalprofiler (2,4 MB, pdf)

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 6-7, 2024 (12,2 MB, pdf)